Skip to main content

Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys amb experiència professional i laboral (MG40)

Criteris i barems

 

1. Fase de valoració del currículum (90% de la qualificació final)
Màxim 10 punts
(amb 3 decimals)
  a. Experiència professional
Màxim 6 punts
 
  • 0,050 punts per mes complet treballat en un àmbit central al grau al qual es vol accedir.
  • 0,025 punts per mes complet treballat en un àmbit afí al grau al qual es vol accedir.
  • Mínim i màxim de temps treballat en l’àmbit que es contempla: entre 3 i 10 anys.
  • Per a cada grau es podran establir unes orientacions sobre l’activitat professional que es considerarà (vegeu taula a convocatòria i normativa)
 
  b. Formació
Màxim 4 punts
  b.1.Formació en l’àmbit
Màxim 3 punts
    Titulacions oficials (ensenyaments professionals: formació professional,ensenyaments artístics, ensenyaments esportius)
Àmbit central
Àmbit afí
 
    Més de 1.000 hores
1,500
0,750
 
    Entre 500 i 1.000 hores
1,000
0,500
 
    Altra formació
 
 
 
    Cursos de més de 100 hores
0,200
0,100
 
    Cursos entre 41 i 100 hores
0,100
0,050
 
    Cursos entre 15 i 40 hores
0,050
0,025
 
  b.2. Formació en llengües
Màxim 1 punt
    Català (nivell equivalent al MECRL)
 
 
 
    A1
 
0,100
 
    A2
 
0,200
 
    B1
 
0,300
 
    B2
 
0,400
 
    C1 o superior
 
0,500
 
    Anglès (nivell equivalent al MECRL)
 
 
 
    A1
 
0,200
 
    A2
 
0,300
 
    B1
 
0,400
 
    B2 o superior
 
0,500
 
2. Fase d'entrevista (10% de la qualificació final)
Màxim 10 punts
(amb 3 decimals)
 

Consisteix en la defensa per part del sol·licitant de la seva idoneïtat per cursar el grau sol·licitat en funció de la seva experiència laboral o professional i de la seva formació.

Poden accedir a la fase d’entrevista els sol·licitants que hagin obtingut almenys 5 punts de la fase de valoració del currículum. Per cada plaça oferta en cada grau s’entrevistaran els 2 sol·licitants amb millor qualificació.

QUALIFICACIÓ FINAL

Sorgeix de la ponderació dels resultats de les dues fases (90% fase de valoració del currículum i 10% fase d’entrevista). Per fer aquesta mitjana, cal haver obtingut un mínim d’un 5,000 en cadascuna de les dues fases

 

La publicació de les qualificacions i la convocatòria de les entrevistes es farà en les dates següents, a través d'aquest mateix web:

  • Qualificació provisional de la valoració del currículum: 22 de maig de 2015
  • Qualificació definitiva de la valoració del currículum i convocatòria de les persones que s'entrevistaran (dia, hora i lloc): 3 de juny de 2015
  • Qualificació provisional de l'entrevista: 16 de juny de 2015
  • Qualificació definitiva de l'entrevista: 26 de juny de 2015

La qualificació final que s'obtingui té validesa exclusivament per al grau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya al qual s'hagi sol·licitat accedir i per a la convocatòria corrent

Admissions i matrícula

Podran ser admesos als ensenyaments sol·licitats els estudiants amb una qualificació final mínima de 5. L'assignació de les places al grau corresponent entre els sol·licitants que reuneixin aquestes condicions es farà per ordre de les qualificacions obtingudes i en funció de les places ofertes.

La gestió de les assignacions de places la realitza l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya. La comunicació de l'assignació de plaça es fa en les dates i mitjans establerts per aquella oficina.

La resolució d'admissió té validesa únicament a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, per al grau per a la qual s'ha obtingut i per a la convocatòria corrent. En cas que un estudiant assignat no efectuï la matrícula en el termini indicat en el moment de l’assignació, perd la plaça, que és reassignada entre els altres sol·licitants que reuneixen els requisits.

Els sol·licitants que vulguin accedir al grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport també hauran de matricular-se i superar les Proves d'Aptitud Personal. Els estudiants que vulguin accedir a aquesta titulació per aquesta via, la matrícula de les PAP l'hauran de fer a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC (dates pendents de publicació a l'Àrea de Gestió Acadèmica).

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus en Mestre d'Educació Infantil i Primària, a partir del curs 2014-2015 caldrà superar una prova d'aptitud personal (PAP), que valorarà els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d'estudis.

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte