El nostre model

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, dona continuïtat a una tradició de formació superior que es remunta a l’Edat Mitjana. De naturalesa pública i de gestió privada, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis. Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i amb vocació internacional. Se centra en l’atenció a l’estudiant i la seva formació global per tal que els futurs titulats incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. A partir de l’arrelament i de la proximitat al territori, la UVic-UCC estableix vincles amb l’entorn i es compromet amb el progrés cultural, social i econòmic del país.

 

Model de governança

  • La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya està regida per la Fundació Universitària Balmes, el Patronat de la qual el conformen representants dels ajuntaments de Vic i de Manresa i d'altres ajuntaments de l’entorn, de la Generalitat de Catalunya i de la societat civil. Aquest sistema propi de control públic i gestió privada facilita un model de governança eficient, responsable i àgil.

Model federatiu

  • La Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, i la Fundació Universitària del Bages, que imparteix estudis universitaris a Manresa, es van federar el gener de 2014 per crear la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb dues seus, la UVic i la UManresa.

Model de formació

  • El model de formació de la UVic-UCC garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

Formació plurilingüe

  • La formació plurilingüe és per a la UVic-UCC un punt d’èmfasi tant per la mobilitat creixent dels universitaris i professionals, com perquè l’estudi de llengües i cultures són un vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps. Tots els estudis de grau tenen com a obligatori un determinat nombre de crèdits d’anglès per a usos professionals.

Activitat investigadora

  • Trenta grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, i deu càtedres desenvolupen l’activitat investigadora de la UVic-UCC, clarament orientada a generar coneixement i transferir-lo a la societat.

Projecció internacional

  • L’àmbit internacional dels interessos científics i formatius de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya parteix de la realitat de la societat catalana –la llengua catalana n’és el signe extern i comú d’identitat– i d’Europa com a unitat superior identificadora. La UVic-UCC considera essencials els programes d’intercanvi internacionals i de pràctiques a l’estranger.

Inserció socioprofessional

  • La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya dona als seus ensenyaments un enfocament aplicat, es manté oberta i permeable a les necessitats canviants de la societat, i adopta una posició activa per garantir als seus titulats una plena i satisfactòria inserció professional.

Innovació docent

  • La UVic-UCC compta amb el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) per impulsar la formació permanent del professorat universitari, el plans tutorials i el desenvolupament de la innovació per a la millora de la qualitat docent.

Compromís amb el territori

Codi ètic

  • A la UVic-UCC i a la FUBalmes, que n’és l’entitat titular, el comportament ètic es basa en tres valors, el compromís individual, l’equanimitat col·lectiva i la veritat científica. El seu Codi ètic els desplega en dotze principis generals pensats per conscienciar a cada persona de la necessitat del seu comportament ètic i de la responsabilitat que se n’espera com a membre de la comunitat de la UVic-UCC i la FUBalmes.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte