Skip to main content

Federació universitària

Casa Convalescència

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) es configura amb una estructura federada formada per la Fundació Universitària Balmes, la Fundació Universitària del Bages, la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària. D'aquesta manera, té lloc la integració de les fundacions en un projecte universitari comú, el de la UVic-UCC, que desenvolupa les activitats docents i investigadores. Aquesta estructura permet sumar esforços i crear sinergies per potenciar la Universitat i el servei públic que presta, i esdevenir un factor d’equilibri territorial a Catalunya.

La Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), ens titular de la UVic-UCC, es va federar amb la Fundació Universitària del Bages (FUBages) el gener de 2014. Fruit de l’acord, la inicial Universitat de Vic va passar a denominar-se Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a tenir un campus a Vic i un a Manresa, i a comptar amb dues facultats més. Posteriorment, el desembre de 2016 es va signar el contracte de federació amb la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, creada el gener de 2015 entre la FUBalmes i la FUBages, que va suposar que la UVic-UCC tingués la Facultat de Medicina. El novembre de 2020 es va firmar el contracte de federació amb la Fundació Privada Elisava, Escola Universitària, que comporta l’existència d’una nova facultat i del Campus Barcelona. 

Marc de cooperació i governança

Els acords federatius estableixen un marc de cooperació i governança inèdit al sistema universitari català, que es fonamenta en l'autonomia de gestió i en la corresponsabilitat en l'impuls de projectes d'interès comú. És una estructura que genera sinergies i complementarietats en la configuració de l'oferta docent, en l'impuls a l'activitat de recerca i transferència de coneixement i en la dinamització de les xarxes de relacions amb el teixit econòmic, social i empresarial de l'entorn.

La federació valora la capacitat de lideratge de l'àmbit local al conjunt del país, també en matèria universitària, i adopta un model de governança que ha estat d'èxit per a totes les parts. Aquest model es basa en la convivència entre una gestió privada enfocada a l'eficiència en els resultats, compatible amb una ferma vocació de servei públic, i un compromís actiu amb el desenvolupament de l'entorn, tant en termes socioeconòmics com de qualitat de vida o de desenvolupament humà.
 

Principis de la federació

El marc de cooperació entre les fundacions per a la configuració de la UVic-UCC es basa en els principis següents, que recullen els contractes federatius:

  • Principi de pacte federatiu, pel qual cadascuna de les entitats federades assumeix la gestió dels centres que en formen part, amb els seus propis recursos humans, tecnològics i patrimonials, i estableix una relació de col·laboració institucional estratègica i de corresponsabilitat en l'ordenació acadèmica.
  • Principi de subsidiarietat, que implica el suport, l’ajuda i el reforç entre les institucions, sense substituir-se l'una a l'altra, de manera que tot allò que es pugui fer en el territori més proper es faci allà i no en un altre territori, sumant complementarietats i sinergies.
  • Principi de màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d’organització acadèmica de les entitats federades, de manera que cada institució elabora i gestiona autònomament el seu pressupost, determina l'import de les matrícules i gestiona els convenis de col·laboració amb entitats externes.
  • Principi de cooperació federativa, pel qual les entitats federades es comprometen a fer tot el possible per implicar les altres entitats en el desenvolupament de nous projectes acadèmics, de recerca, de transferència de coneixement i de desenvolupament territorial.
     

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte