Skip to main content

 

Consulta els calendaris de cursos anteriors

Accés i preinscripció a graus universitaris

Requisits específics d'admissió: PAP

Cal superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP) per a cadascun d'aquests graus:

Per accedir a la UVic-UCC cal formalitzar la preinscripció universitària.

 • Dona’t d’alta al portal de l’oficina d’accés. 
 • Adjunta la documentació requerida. Les teves dades seran validades quan estiguin completes. 
 • Segons el calendari, formalitza la preinscripció escollint les teves preferències d'estudi i universitat. Pots posar-ne fins a 8 opcions segons els teus interessos. 
 • L'ordre de les preferències és important i no el podràs canviar un cop finalitzat el termini de preinscripció. 
 • En les dates establertes se t’assignarà una plaça i podràs fer la matrícula segons el calendari establert.  

Per accedir als graus de la UVic-UCC cal fer la preinscripció universitària i la matrícula dins els terminis corresponents:

Juny 2024

PreinscripcióAssignacióMatrícula
Del 4 al 28 de juny de 2024 (ambdós inclosos)1a assignació         
10 de juliol de 2024
Assignats 1a preferència: Del 12 al 17 de juliol de 2024        
Assignació definitiva:  17 de juliol de 2024
2a assignació         
22 de juliol de 2024
Del 23 al 25 de juliol de 2024

Per a més informació, consultar el calendari de l'Oficina d'Accés a la Universitat.

Setembre 2024

PreinscripcióAssignacióMatrícula
Del 18 al 19 de setembre de 2024 (ambdós inclosos)26 de setembre de 202427 de setembre de 2024

 Únicament pels graus amb disponibilitat de places

Febrer 2025

PreinscripcióAssignacióMatrícula
Del 3 al 5 de febrer de 2025 (ambdós inclosos)7 de febrer de 202510 de febrer de 2025

Únicament pels graus amb disponibilitat de places

 

Normativa de la UVic-UCC d’acreditació i demostració dels coneixements i les competències en terceres llengües

Revisada el mes de novembre de 2021 i aprovada a la CA 219 de 23/11/21.

Aquesta revisió de la normativa interna de la UVic-UCC es justifica i s’ordena sobre la base del Decret Llei 22/2021, de 5 d'octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes.

El decret esmentat estableix que l'estudiantat ha d'assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d'estudis i altra normativa interna de la universitat. Aquests coneixements i competències s’han d’acreditar amb la presentació de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres o demostrar mitjançant vies alternatives per a l'assoliment de la competència que estableixi el Consell Interuniversitari de Catalunya.

En aquest darrer punt es pren com a referència l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya aprovat el 26 de març de 2021, en el qual es reafirma el compromís del sistema universitari de Catalunya amb el progrés i assoliment de competències de terceres llengües, i impulsa la presència i ús d’aquestes llengües. Al mateix temps, en l’acord es considera que l’estudiant que arriba a la universitat amb un nivell inferior al B2 hauria de poder assolir-lo en acabar els estudis de grau, però l’estudiant que ja arriba amb un nivell B2 o superior també hauria de poder avançar de nivell al llarg dels seus estudis.

D’acord amb el context normatiu esmentat, la UVic-UCC considera l’acreditació mitjançant certificats de coneixements d'idiomes com a via preferent de demostració de competències lingüístiques, atès que en contextos acadèmics i professionals la certificació garanteix el domini de la competència de manera homologable i transferible. En tot cas, paral·lelament es garantirà que tots els estudiants de la UVic-UCC que iniciïn els seus estudis el curs 2022-23 disposin d’una oferta obligatòria de crèdits en llengua anglesa suficient en tots els estudis de grau per complir la normativa vigent. Aquesta oferta s’estructurarà de forma acadèmicament coherent per a cada titulació i inclourà les eines de suport necessàries per fomentar que l'estudiant progressi cap al nivell B2 o superior en una tercera llengua i així contribuir que pugui assolir una acreditació reconeguda oficialment.

Amb l’objectiu de demostrar un progrés mínim en les competències en tercera llengua, la UVic- UCC pren com a model la proposta feta per la Junta del CIC d’establir vies i sistemes alternatius a la certificació que comportin un treball i una dedicació important per part dels estudiants que ajudin a millorar el seu coneixement d’idiomes i que, alhora, permetin considerar-ne assolida la competència.

Les vies alternatives proposades son les següents:

 • Haver superat un mínim de 9 crèdits ECTS d’assignatures de qualsevol tipologia cursades, convalidades o reconegudes que originalment s’hagin impartit i avaluat íntegrament en una de les terceres llengües establertes al D. Ll. 22/2021:
  • Assignatures dins dels plans d’estudis.
  • Assignatures de CFGS convalidades dins dels plans d’estudis.
  • Assignatures reconegudes dins dels plans d’estudis.
  • Assignatures transversals en terceres llengües reconegudes com a crèdits RAC.
  • Reconeixement de crèdits RAC per als cursos de terceres llengües, tal com s’estableix en la normativa de crèdits RAC.
 • Haver elaborat, defensat i superat el Treball de Fi de Grau en una tercera llengua.
 • Haver fet una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua, dins d’un estudi universitari oficial, i haver obtingut un mínim de 9 crèdits ECTS. En el cas que l’estada hagi tingut activitats d’avaluació, cal que hagin estat fetes en aquesta tercera llengua.

Aquestes mesures de flexibilització s’aplicaran sempre que no entrin en contradicció amb el que estigui establert en la memòria del títol de grau en relació a l’assoliment d’un determinat nivell de tercera llengua estrangera.

Disposició excepcional transitòria

 • Els estudiants de les titulacions que no hagin tingut accés a una oferta obligatòria suficient d’assignatures en llengua estrangera al llarg dels seus estudis de grau podran demostrar les seves competències en tercera llengua superant un mínim de 6 ECTS d’assignatures de qualsevol tipologia cursades en tercera llengua o bé mitjançant la realització de cursos d’idioma superats en escoles d’idiomes oficials o universitàries i prèviament validats pel responsable acadèmic del centre. La càrrega total de treball necessària per demostrar coneixements i competències de tercera llengua per aquesta via no podrà ser inferior a un equivalent de 6 ECTS.

Aquesta disposició excepcional transitòria aplica els estudiants que hagin iniciat els estudis universitaris de grau amb anterioritat al curs 2022-23, a excepció d’aquells títols de grau en els quals la memòria inclou un nivell d’assoliment de tercera llengua estrangera específic.

Incorporació al Certificat Acadèmic Personal i al Suplement Europeu al Títol (SET)

Si un estudiant acredita mitjançant un certificat el nivell B2 o superior d’una tercera llengua, aquest nivell constarà al Suplement Europeu al Títol (SET).

Als estudiants que no acreditin el nivell B2 no els constarà al SET cap reconeixement específic relatiu a tercera llengua, ja que la superació d’assignatures en llengua estrangera no és equivalent a l’acreditació oficial de nivell i no justifica l’emissió de cap certificació específica.

Certificació de la competència lingüística de la tercera llengua

Per acreditar l'assoliment del nivell B2 o superior per la via de l'acreditació mitjançant certificat, s'haurà de presentar un certificat, títol o diploma dels que s'estableixen a la taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) reconeguts oficialment. Taules actualitzades en la sessió de 4 de novembre de 2020, la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya: taules actualitzades

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte