Skip to main content

Normativa acadèmica de màster 2022/2023

General

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 04-05-2022


Òrgans responsables del màster

1. Màsters organitzats per un centre de la UVic-UCC

Els ensenyaments de màster són responsabilitat dels òrgans de govern del centre on s'imparteixen. La Comissió Coordinadora de cada màster actuarà com a òrgan responsable d'aquesta titulació per delegació del consell de govern afectat. La Comissió Coordinadora del Màster la formen el degà/ans o director/s dels centres implicats en l'ensenyament, els caps d'estudis de les àrees corresponents, els coordinadors del màster i els directors dels departaments que participen en la seva impartició.

Entre altres, la Comissió Coordinadora del Màster té les funcions següents:

 • Fer el seguiment de l'ensenyament d'acord amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UVic-UCC i el Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials impulsat per AQU Catalunya.
 • Organitzar-lo funcionalment, en el marc del centre/s on s'imparteixi.
 • Actuar d'òrgan d'admissió dels estudiants.
 • Vetllar per la seva connexió amb els altres programes formatius i amb la recerca del seu àmbit.
 • Retre comptes als òrgans competents.

 

2. Màsters organitzats entre diversos centres de la UVic-UCC o amb altres universitats

A efectes de gestió acadèmica i econòmica, els màsters que es duguin a terme entre diversos centres de la UVic-UCC s'assignaran a un dels centres responsables, encara que a tots els altres efectes, especialment els acadèmics, dependran de la Comissió Coordinadora del Màster, que té assignades les funcions descrites en l'apartat anterior.

Per als màsters que s'organitzin conjuntament amb altres universitats, caldrà subscriure un conveni entre les universitats participants que tingui en compte els acords presos en els òrgans de coordinació universitària i que es refereixi a les qüestions següents, preferentment en els termes que s'hi indiquen:

 • Aprovació: la proposta de màster en qüestió haurà d'haver estat aprovada per totes i cadascuna de les universitats participants segons els procediments propis i per les comunitats autònomes o els òrgans corresponents en el cas d'universitats estrangeres, d'acord amb la normativa legal vigent.
 • Organització: una de les universitats ha de figurar com a universitat coordinadora del màster o, si és el cas, almenys cal establir com serà el sistema de rotació o de torns.

El conveni establirà:

  • La figura d'una persona responsable de la coordinació interna a cada universitat. El conjunt d'aquestes persones constituirà la Comissió Coordinadora del Màster.
  • La figura d'una persona responsable de la coordinació general del màster. Aquesta persona serà escollida entre les que porten les coordinacions internes de cada universitat. Preferiblement hauria de pertànyer a la universitat coordinadora del màster.
  • Els mecanismes mitjançant els quals s'assegurarà una comunicació fluïda entre totes les universitats, coordinadora i participants.
 • Condicions acadèmiques: el conveni haurà d'establir el volum de càrrega lectiva que assumeix cada universitat. El detall es podrà redactar en un annex.
 • Mobilitat: el conveni haurà d'establir l'exigència de mobilitat dels estudiants, si s'exigeix als professors un mínim de mobilitat i fixar-ne els crèdits.
 • Gestió acadèmica: el conveni haurà d'establir acords sobre els processos de matrícula, expedició de títols i custòdia d'expedients.
 • Condicions econòmiques: el conveni haurà d'establir clarament les condicions econòmiques que regeixen la relació de les universitats per a la impartició del màster, el preu o preus dels diferents crèdits i l'aplicació de les possibles subvencions, ajuts o beques que puguin obtenir les universitats implicades en el màster. El detall es podrà redactar en un annex.
 • Seguiment de la titulació: el conveni haurà d'explicitar que el sistema d'assegurament de la qualitat serà el de la universitat coordinadora, a més del que es pugui establir internament a cada universitat. L'ensenyament també estarà sotmès als processos de seguiment propis del Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials impulsat per AQU Catalunya.

 

Accés i admissió

1. Accés

Segons el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, per accedir a un ensenyament de màster cal tenir:

 • Títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada); o bé
 • Títol expedit per una institució d'educació superior d'un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster; o bé
 • Títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti, al país d'origen, per accedir a estudis de postgrau.

La universitat comprovarà que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols oficials universitaris espanyols i que faculten, en el país expenedor del títol, per als ensenyaments de màster. L'admissió a un màster universitari no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ estranger ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui tindrà plena validesa oficial.

Es reservarà un 5% per al conjunt de les places ofertes per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització hagin requerit recursos i suports per gaudir d'una normalització educativa plena.

 

2. Preinscripció

La UVic-UCC té establerts diferents períodes anuals de preinscripció i admissió als màsters. Els períodes d'admissió posteriors al primer període només tindran lloc en cas que quedin places vacants.

Alguns màsters concrets, condicionats per circumstàncies especials, poden tenir un altre calendari de preinscripció. Consulteu el calendari de preinscripció del màster a la pàgina web de la titulació.

Per als màsters que s'imparteixen als centres adscrits de la UVic-UCC o en altres universitats o institucions, consulteu el calendari i el procediment de preinscripció al web del centre corresponent.

 

Procediments

Documentació de la preinscripció

Els candidats a volen accedir a un ensenyament han de formalitzar la preinscripció i fer arribar la documentació necessària en funció dels requisits d'accés i d'admissió de cada màster a través de l'aplicació específica per a aquest tràmit.

Documents obligatoris d'accés que cal fer arribar per a tots els títols de màster:

 • Document d'identificació de l'estudiant: DNI o, en el cas dels estrangers, passaport.
 • Títol o certificat supletori del títol de grau o màster universitari.
 • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al títol de la titulació universitària en el qual figurin totes les assignatures cursades i aprovades, el nombre d'hores/crèdits i les qualificacions. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, el document ha d'especificar el sistema de qualificacions aplicat.
 • Curriculum vitae o autoinforme de les tasques dutes a terme durant la trajectòria professional.
 • Carta de motivació.

Documents opcionals

Segons els criteris d'admissió i selecció de cada màster, de vegades cal presentar altres documents d'acreditació:

 • Experiència professional relacionada amb l'àmbit del màster:
  • Certificat de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat
  • Contractes de treball o nomenaments
  • Treballadors autònoms o per compte propi: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent, i descripció de l'activitat desenvolupada i temps durant el qual s'ha dut a terme
  • Certificats de les empreses, en els quals cal que s'especifiquin les funcions exercides
 • Coneixement d'una tercera llengua
 • Mobilitat en els estudis previs
 • Coneixement de les TIC
 • Experiència en recerca
 • Carta de referència
 • Altra documentació rellevant

Estudiants d'últim curs de grau

Els estudiants d'últim curs de grau també poden formalitzar la preinscripció i fer arribar la documentació d'accés abans de l'inici del màster i, si escau, fer la reserva de plaça (condicionada a tenir l'accés definitiu).

Estudis fora d'Espanya

Per accedir a estudis de nivell de màster universitari no és necessària l'homologació del títol.

En qualsevol cas cal fer arribar un dels documents detallats a continuació:

1. Si es disposa del títol homologat a l'estat espanyol: una còpia compulsada del certificat d'homologació del MEC.

2. Si no es disposa del títol homologat: un certificat en el qual s'indiqui que, amb els estudis finalitzats es pot accedir a estudis d'un nivell mínim de màster (nivell 3 del MECES o 7 de l'EQF) o equivalent al país on s'hagi estudiat.

Els documents expedits a l'estranger, han de complir els requisits següents:

 1. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país.
 2. Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia. Per obtenir més detalls sobre aquest procés, consulta el web.
 3. Han d'anar acompanyats de la traducció oficial al català, castellà o anglès.

Pot fer la traducció oficial:

 • Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Un traductor oficial a l'estranger. En aquest cas cal que la signatura del traductor estigui degudament legalitzada.

S'accepta documentació en format paper o en format digital sempre que es compleixin els requisits necessaris perquè aquesta documentació sigui vàlida.

En cap cas s'accepten:

 • Copies simples
 • Impressions de pantalles o descàrregues de plataformes virtuals
 • Certificats de notes
 • Qualsevol altra documentació sense validesa acadèmica

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 29-03-2022

 

3. Admissió

La Comissió Coordinadora del Màster és l'òrgan que resol les sol·licituds d'admissió al màster.

Criteris i requisits específics d'admissió

Els estudiants seran admesos a un màster d'acord amb els requisits específics d'admissió i els criteris de valoració de mèrits del màster. Els requisits d'admissió dels màsters amb directrius pròpies s'adequaran al que disposi la normativa reguladora específica d'aquests ensenyaments.

Es podran determinar condicions específiques d'admissió, consistents en el requeriment de cursar crèdits suplementaris d'anivellament o itineraris determinats. Si escau, incorporarà el reconeixement dels coneixements previs obtinguts en ensenyaments universitaris oficials o equivalents, títols propis universitaris o bé experiència professional en la resolució d'admissió.

Selecció

Quan el nombre de sol·licituds d'accés de persones que compleixen els requisits sigui superior al nombre de places de l'ensenyament, per seleccionar els candidats admesos s'aplicaran criteris de valoració de mèrits. Els criteris establerts per la UVic-UCC de manera general són els següents:

 • El grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis de màster.
 • L'expedient acadèmic dels estudis cursats prèviament.
 • L'experiència professional.
 • El coneixement d'una tercera llengua.
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d'objectius en què es faci constar la descripció de la motivació personal del candidat i els objectius que l'han portat a sol·licitar la plaça al màster.

La Comissió Coordinadora del Màster pot concretar i ampliar aquests criteris. En tot cas, la idoneïtat dels estudis, l'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70%.

Reserva de plaça

En alguns màsters, els estudiants d'últim curs de grau que vulguin ser admesos hauran de fer efectiva la reserva de plaça. L'admissió al màster estarà condicionada a tenir l'accés definitiu.

Es reservarà un 5% per al conjunt de les places ofertes per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització hagin requerit recursos i suports per gaudir d'una normalització educativa plena.

Accés en semestres posteriors

L'entrada d'estudiants en semestres posteriors a l'inicial també serà estudiada per l'òrgan responsable del màster en cada cas. La decisió sobre l'admissió estarà necessàriament condicionada almenys als criteris següents:

 • L'ensenyament ha de tenir places disponibles.
 • En cas que l'entrada d'estudiants vingui per intercanvi en programes conjunts, aquesta entrada haurà d'haver estat prevista amb anterioritat i s'haurà d'assegurar que no altera ni interromp el desenvolupament normal d'altres mòduls del màster.
 • No es podran admetre estudiants a assignatures anuals que portin ja un semestre en curs, excepte que un reconeixement d'estudis previs compensi aquest retard.

Recurs de resolució d'admissió

Els candidats podran presentar recurs contra les resolucions associades a l'accés segons el procediment determinat per la Comissió Acadèmica.

Certificat d'admissió per a estudiants estrangers

Els estudiants estrangers podran sol·licitar l'expedició del certificat d'admissió. 

 

Matrícula

1. Sol·licitud de matrícula

En el moment de matricular-se, l'estudiant ha de complir els requisits establerts en les normatives d'accés a les universitats i en les normatives pròpies d'aquesta universitat.

La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, el qual té, per tant, l'obligació de conèixer i respectar les normatives de la UVic-UCC, tant les de caràcter acadèmic com les de caràcter econòmic.

Si una matrícula és contrària a les normatives generals i/o pròpies de la UVic-UCC, es considera nul·la, sense perjudici de les responsabilitats que s'escaigui exigir a l'estudiant.

A la UVic-UCC la matrícula és anual; les assignatures són semestrals o anuals, segons s'indica en cada pla d'estudis.

La matrícula a una assignatura del pla d'estudis dona dret a participar i tenir accés a totes les activitats vinculades a la seva docència, des de l'assistència a classe, a l'accés als materials i a l'aula virtual, la tutorització i orientació presencial o virtual per part del professorat, i l'avaluació. Aquesta participació i accés respon a les condicions i la modalitat d'impartició de l'assignatura i dona dret a una única convocatòria d'avaluació durant el mateix any acadèmic de la matrícula.

Abans de formalitzar la matrícula, s'ha de fer pública la informació següent:

 • Les dates i els horaris de matrícula per a cada col·lectiu específic (estudiants de nou accés i estudiants que continuen estudis).
 • Les assignatures que s'ofereixen i els horaris corresponents.
 • Les especificitats de matrícula de cada màster (optatives, especialitats, crèdits dels quals es pot fer matrícula per curs acadèmic, etc).
 • Les guies docents de les assignatures amb informació de la llengua d'impartició, crèdits, professorat, objectius, continguts, competències, resultats d'aprenentatge,  avaluació i bibliografia.

En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant assumeix que complirà els principis ètics i actuarà en coherència amb aquests principis. Els principis ètics s'han d'aplicar a qualsevol de les activitats directes o indirectes vinculades amb la UVic-UCC, ja sigui en el desenvolupament de les assignatures, en les col·laboracions amb grups de recerca, en activitats de comunicació i divulgació en què l'estudiant participi, etc.

Els principis ètics de la UVic-UCC es troben recollits en el codi ètic, aprovat pel Consell de Govern de la UVic-UCC el 17 de juny de 2014.

De manera específica la UVic-UCC podrà determinar l'aplicació de criteris addicionals referents a les qüestions ètiques, principalment en les assignatures vinculades a recerca, pràctiques acadèmiques externes i treballs de fi de grau, i segons les diferents modalitats d'impartició d'un títol.

El desenvolupament de pràctiques contradictòries amb els principis esmentats poden implicar l'activació d'expedients sancionadors per a aquells estudiants que no els compleixin. Són singularment objecte d'aquestes males pràctiques les irregularitats en processos d'avaluació, en els usos del campus virtual, en la preservació de la dignitat de les persones i en el respecte a la UVic-UCC com a institució.

Totes les produccions de l'estudiantat que derivin de l'activitat acadèmica (p. ex. treballs, exàmens i altres activitats) poden ser tractades per la UVic-UCC amb finalitats docents, de recerca, derivades de processos de qualitat o comunicació, d'acord amb els drets de propietat intel·lectual.

Matrícula de màsters conjunts amb altres universitats

En el cas de màsters conjunts amb altres universitats, la matrícula es formalitzarà segons el que recull el conveni, que s'haurà d'adequar a les directrius que s'estableixin en els òrgans de coordinació universitària. Per assegurar l'eficiència en les gestions, el conveni haurà de fixar clarament les responsabilitats i les fórmules per compartir la informació necessària entre les universitats.

 

2. Condicions acadèmiques de la matrícula

La UVic-UCC ofereix a l'estudiant la possibilitat de matricular-se parcialment dels màsters.

Atenent a les especificitats de l'ensenyament, la comissió coordinadora del màster fixarà el nombre mínim de crèdits de matrícula per curs acadèmic. També podrà establir itineraris acadèmics específics per als estudiants que no es matriculin de la totalitat dels crèdits del curs.

Sempre que la memòria de verificació no indiqui el contrari, en màsters de 60 crèdits programats en un curs acadèmic o màsters de més càrrega lectiva els estudiants s'han de matricular d'un mínim de 30 crèdits per cursar i en els màsters de 60 crèdits programats en dos cursos acadèmics s'han de matricular d'un mínim de 20 crèdits per cursar. En tots els casos, els estudiants s'han de matricular d'un màxim de 75 crèdits per cursar cada curs acadèmic, excepte en el cas que siguin els últims crèdits per finalitzar l'estudi.

Si l'estudiant ha de cursar complements de formació, podrà sol·licitar ampliar el nombre màxim de crèdits a cursar presentant una instància a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica. 

Els estudiants que es matriculin del mínim de crèdits establerts tindran la consideració d'estudiants a temps parcial (via lenta). 

Els crèdits reconeguts i/o convalidats no es tenen en compte en el requisit d'un nombre mínim o màxim de crèdits dels quals cal matricular-se.

Matrícula per finalitzar els estudis. Convocatòria extraordinària i convocatòria avançada

L'estudiant a qui a l'inici de curs li resti un màxim del 10 % dels crèdits per finalitzar l'ensenyament té dret a sol·licitar:

 • Una convocatòria extraordinària de cadascuna de les assignatures de les quals ja s'hagi matriculat en anys anteriors, però solament té dret a docència durant el semestre en què s'imparteixi l'assignatura. Queden excloses d'aquesta convocatòria extraordinària totes les assignatures de pràctiques i de TFM.
 • Una convocatòria avançada, sempre que les pràctiques i/o TFM siguin de segon semestre o anuals.

A l'inici de curs l'estudiant ha de sol·licitar la convocatòria extraordinària i/o avançada amb una instància a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica.

 

 

Procediments

Formalització de la matrícula

 Calendari orientatiu de matrícula:

Matrícula dels estudiants de nou accés

Primer període: maig

Segon període: juny

Tercer període: juliol

Quart període: setembre

Cinquè període: setembre i octubre

 

Matrícula dels estudiants de segon any o posteriors

La majoria dels màsters tenen un únic calendari de matrícula al setembre o a l'octubre, però alguns màsters concrets poden tenir un altre calendari de matrícula. Consulta el calendari específic en l'apartat d'accés de la pàgina web del màster

 

Per als màsters que s'imparteixen als centres adscrits o federats de la UVic-UCC o en altres universitats i institucions, consulteu el calendari i el procediment de matrícula al web del centre corresponent.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 29-03-2022

 

Expedició del títol

1. Dret i requisits per a l'expedició d'un títol

Els estudiants que hagin superat els crèdits establerts al pla d'estudis del màster podran sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial de màster corresponent i del Suplement Europeu del Títol (SET). En el cas de màsters conjunts amb altres universitats, l'expedició dels títols es farà d'acord amb el que estableix el conveni.

 

Procediments

Sol·licitud d'expedició

Per sol·licitar l'expedició del títol tan presencialment com en línia, consulta el tràmit a l'apartat de "Títols" del següent enllaç: https://www.uvic.cat/tràmits-acadèmics

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 22-05-2018

Expedició de certificats

En qualsevol moment l'estudiant o exestudiant pot sol·licitar un certificat dels estudis independentment de si els ha finalitzat o no. En qualsevol cas caldrà abonar la taxa corresponent. Consulteu el procediment a l'apartat de "Certificats" del següent enllaç: https://www.uvic.cat/tràmits-acadèmics

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 17-05-2016

 

2. Lliurament del títol

El títol universitari l'ha de retirar personalment la persona interessada o bé qualsevol altra persona autoritzada per via notarial, ja sigui a la pròpia universitat o bé a una delegació, ambaixada o consolat Espanyol.

En cas que l'estudiant sol·liciti l'enviament del títol, les despeses d'enviament van al seu càrrec.

 

3. Signatura del títol

Una vegada ha comprovat l'exactitud de les dades que es fan constar en el seu títol, l'estudiant l'ha de signar.

 

4. Duplicat del títol

Duplicat del títol

L'estudiant titulat pot sol·licitar l'expedició d'un duplicat del títol quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. L'estudiant titulat ha de justificar documentalment el motiu pel qual sol·licita un duplicat i abonar-ne, si escau, el preu establert.

Els motius més freqüents de sol·licitud de duplicat de títol són:

 • Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 • Per canvi de nacionalitat.
 • Per pèrdua.

L'estudiant titulat haurà de pagar el preu establert per expedició de duplicat de títol en els següents casos:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant titulat.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.
 • Pèrdua del títol.

 

 

Atorgament de premis de titulació

Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris per a tots els ensenyaments oficials que imparteixi cadascun dels centres de la UVic-UCC.

Per a la concessió de premis extraordinaris es valoraran únicament les qualificacions de l'expedient acadèmic de l'estudiant. No es tindran en compte les qualificacions obtingudes en assignatures reconegudes ni en activitats, treballs o estudis que hagi fet de manera addicional.

Optaran als premis extraordinaris tots els estudiants de la Universitat que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin finalitzat els estudis en qualsevol convocatòria establerta per a cada curs acadèmic, amb independència de l'any en què l'estudiant els hagi començat.
b) Que tinguin una qualificació mínima de 8,5 en la ponderació de l'expedient acadèmic, que s'obtindrà segons els criteris de ponderació següents: la suma de crèdits superats (assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives, de pràctiques acadèmiques externes i de treball de fi de màster), multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui i dividit pel nombre de crèdits cursats d'aquelles assignatures.
c) Que hagin cursat com a mínim la meitat dels crèdits de l'ensenyament a la UVic-UCC.

Entre els expedients d'una mateixa titulació que tinguin una qualificació superior al 8,5, s'atorgarà el Premi Extraordinari al que tingui la nota més alta i aquest fet quedarà recollit a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

El Consell de Direcció de la Universitat aprovarà la concessió del Premi Extraordinari a proposta dels diferents centres.

Quan en un estudi no es puguin concedir premis extraordinaris, a proposta del Consell de Direcció dels centres es podrà atorgar el premi al millor expedient de l'estudi. Els criteris de ponderació de l'expedient acadèmic seran els mateixos que els que s'expressen en el punt b) d'aquest apartat. En aquest cas, no constarà en l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 

Normativa de permanència

Amb caràcter general s'estableixen els criteris de permanència següents:

 • Criteri de rendiment acadèmic mínim: el rendiment dels estudiants no podrà ser inferior al 30% dels crèdits cursats en dos cursos acadèmics.

Si un estudiant desvinculat vol continuar els estudis, haurà de sol·licitar la possibilitat de tornar-se a matricular mitjançant una instància. La instància serà resolta pel rector/a de la Universitat a proposta de la direcció del centre, prèvia validació del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

 

Continuïtat del programa formatiu

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya no es compromet a oferir indefinidament noves edicions de cada màster. En cas que un màster deixi d'impartir-se, es garanteix el desenvolupament de l'ensenyament durant el curs acadèmic posterior, per tal que els estudiants puguin acabar els estudis aplicant els criteris de dret a tutories i avaluació.

 

Reconeixement de crèdits

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 04-05-2022


Reconeixement de crèdits

1. Definició i regulació

D'acord amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix la organització dels ensenyaments universitaris, el reconeixement és l'acceptació per part d'una universitat dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials en la mateixa o en una altra universitat, computen en altres ensenyaments a efectes d'obtenir un títol oficial amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels estudiants entre títols universitaris oficials diferents.

A la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya el reconeixement de crèdits per formació adquirida en una titulació acadèmica oficial prevista a la normativa es circumscriu als títols de Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, Màster Universitari o Doctor, i als títols o Certificats amb declaració d'equivalència als enumerats. Aquest reconeixement implica la valoració dels aprenentatges previs adquirits pels estudiants i es tenen en compte la coherència acadèmica i formativa dels coneixements, les competències i les habilitats que defineixen les matèries o assignatures que es volen reconèixer en relació amb les que conformen el pla d'estudis del màster al qual es vol accedir. El reconeixement de crèdits entre títols amb la mateixa denominació s'aplicarà amb les limitacions que introdueix el Reial Decret 195/2016 al Reial Decret 1002/2010 sobre expedició de títols universitaris oficials.

Així mateix, el Reial decret també estableix que poden ser objecte de reconeixement la formació adquirida en ensenyaments superiors oficials no universitaris o en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), per coincidència de coneixements, competències i habilitats, i l'experiència laboral i professional si s'acredita que es relaciona amb els coneixements, les competències i les habilitats inherents al títol.

La càrrega lectiva de l'assignatura d'origen del reconeixement ha de ser similar o superior a la de l'assignatura del grau afectada.

En tot cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster, a excepció dels que s'obtinguin per treballs que s'elaborin específicament en el marc d'un programa de mobilitat.

 

2. Efectes acadèmics

 1. Tots els crèdits reconeguts s'inclouen a l'expedient acadèmic i es reflecteixen al Suplement Europeu al Títol (SET) indicant les diferents condicions.
 2. Les assignatures reconegudes a l'expedient acadèmic es tenen en compte en el càlcul de baremació de l'expedient, amb excepció dels crèdits reconeguts de títols propis i experiència professional, que no tenen qualificació.
 3. Les assignatures reconegudes tenen consideració d'assolides i en l'expedient acadèmic reben la denominació de reconegut. Hi consta el nombre de crèdits i la qualificació numèrica.
 4. Les assignatures que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin pogut ser objecte de reconeixement podran ser transferides.

 

3. Sol·licitud de reconeixement

 • La sol·licitud de reconeixement abasta tota la formació assolida d'acord amb la legislació vigent.
 • Es poden fer noves sol·licituds de reconeixement sempre que es justifiqui la superació de nous continguts formatius no presentats en les sol·licituds anteriors.
 • La sol·licitud s'ha d'adreçar a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica de l'ensenyament que es vulgui cursar, juntament amb la sol·licitud d'admissió al màster.

Acords

Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement

D'acord amb el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, els criteris per al reconeixement de crèdits a la UVic-UCC són els següents:

a) Ensenyaments oficials

A la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya el reconeixement de crèdits es basarà en la coincidència entre els coneixements, les competències i les habilitats corresponents als estudis universitaris oficials previs dels estudiants i els corresponents al Màster que desitgen cursar. Si els estudis previs dels estudiants estan regulats d'acord amb ordenacions que no es defineixen per competències, l'estudi es basarà en la coincidència de continguts. En tot cas, la càrrega lectiva d'origen del reconeixement haurà de ser similar o superior a la de l'assignatura del màster afectada.

b) Experiència professional o laboral

Es pot reconèixer fins a un 15 % màxim del total dels crèdits del pla d'estudis per activitat professional o laboral, sempre que estigui previst en la memòria de verificació del títol i es pugui acreditar experiència professional relacionada amb els coneixements, les competències i les habilitats inherents al títol. En cas que es facin reconeixements també per ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), és el conjunt d'aquests dos conceptes que no poT superar el 15 % dels crèdits del pla d'estudis. Els crèdits del reconeixement s'incorporaran a l'expedient amb la qualificació d'apte/a.

Poden estar subjectes a reconeixement per experiència professional les assignatures de pràctiques curriculars o altres assignatures que conformen el pla d'estudis, sempre que l'estudiant pugui acreditar que, en el marc de la seva vida professional, ha adquirit les competències de les assignatures que vol reconèixer.

El nombre mínim d'hores de treball acreditades per obtenir reconeixement és de 2.000, per les quals es poden reconèixer 6 crèdits ECTS. En cas que es puguin acreditar més hores, es calcularà el nombre de crèdits en proporció al nombre d'hores acreditades, fins al màxim de crèdits que s'estableix a la memòria del pla d'estudis.

c) Ensenyaments universitaris no oficials

També poden ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis), per coincidència de coneixements, competències i habilitats, sempre que tinguin un nivell equivalent al d'aquells títols oficials (com ara graduats superiors, màsters i postgraus) i que aquest procediment estigui previst en la memòria de verificació del títol. Els crèdits del reconeixement s'incorporaran a l'expedient amb la qualificació d'apte/a.

No tenen la consideració de reconeixement de crèdits les assignatures que formen part d'un programa oficial però que han estat superades en el marc de l'oferta pròpia de la UVic-UCC, que constaran a l'expedient amb la qualificació d'origen.

d) Ensenyaments superiors oficials no universitaris

Excepcionalment, es podran reconèixer crèdits obtinguts en ensenyaments superiors oficials no universitaris del mateix àmbit disciplinari que el màster amb coincidència de coneixements, competències i habilitats.

e) Treball de Fi de Màster

En tot cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster, a excepció dels que s'obtinguin per treballs que s'elaborin específicament en el marc d'un programa de mobilitat.

 

Es preveu que l'estudiant pugui manifestar per escrit a la persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica la voluntat de renunciar a part o a tot el reconeixement de crèdits en cas que prefereixi cursar les matèries en qüestió. Aquesta renúncia només es pot efectuar una sola vegada i té caràcter definitiu.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 29-03-2022

 

Procediments

Documentació requerida

La sol·licitud de reconeixement haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia o còpia compulsada del document identificatiu.
 • Original o còpia compulsada de la certificació acadèmica personal en els quals figurin les assignatures aprovades amb les qualificacions.
 • Fotocòpia del pla d'estudis amb el segell del centre d'origen corresponent, en el cas d'estudis fets en altres universitats.
 • Programes de les assignatures amb el segell del centre d'origen corresponent, en el cas d'estudis fets en altres universitats, en els quals figurin el contingut i el nombre de crèdits.

Per al reconeixement d'experiència laboral caldrà aportar:

 • Certificat de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i fotocòpia).
 • Contractes de treball o nomenaments (originals i fotocòpies).
 • Treballadors/es autònoms o per compte propi: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb els períodes d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial corresponent, i descripció de l'activitat desenvolupada i temps en què s'ha dut a terme (original i fotocòpia).
 • Certificats de les empreses, en els quals cal que s'especifiquin les funcions desenvolupades (originals i fotocòpies)

El centre podrà sol·licitar tota la documentació que consideri necessària.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 16-06-2015

Resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits

 1. La persona a qui el centre docent hagi designat com a responsable acadèmica, després de l'estudi de la coincidència de coneixements, competències i habilitats entre els ensenyaments afectats, podrà resoldre reconèixer fins al 25% del crèdits del Màster.
 2. A partir d'aquí, i fins al 50%, haurà de comptar formalment amb el vistiplau de la Comissió Coordinadora del Màster. Excepte per al reconeixement de títols de màster universitari regulats, en els quals es podrà superar aquest límit. En cap cas no podrà ser objecte de reconeixement el Treball de Final de Màster, que s'haurà de cursar efectivament.
 3. En emetre la resolució de les sol·licituds d'admissió dels estudiants, la Comissió Coordinadora del Màster incorporarà les condicions d'admissió de cadascun d'ells, entre les quals hi haurà la resolució sobre reconeixement.
 4. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials universitaris que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol i que no puguin ser reconeguts, seran transferits i s'inclouran als documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 16-06-2015

 

Transferència de crèdits

1. Definició i regulació

La transferència de crèdits és la inclusió en els documents acadèmics oficials acreditatius de l'estudiant (expedient acadèmic i suplement europeu al títol) dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats amb anterioritat a la UVic-UCC o en una altra universitat, no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin pogut ser objecte de reconeixement.

 

2. Sol·licitud de transferència

La transferència es fa a petició de l'estudiant.

a) L'estudiant que s'incorpori a un estudi, ha d'indicar, abans de fer la matrícula, si ha cursat estudis oficials i no els té finalitzats. Si es tracta d'estudis cursats en una altra universitat, haurà de presentar els mateixos documents que es requereixen per al reconeixement de crèdits.

b) La transferència de crèdits es podrà sol·licitar després de fer la matrícula si han canviat les condicions des del moment d'entrar als estudis.

La competència de resolució dels procediments de transferència de crèdits correspon a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica.

 

3. Efectes acadèmics

Tots els crèdits transferits figuraran en l'expedient tal com s'especifiquen en el certificat acadèmic personal aportat per l'estudiant (la universitat on s'han obtingut els crèdits, el curs acadèmic, la qualificació obtinguda i altres possibles informacions que s'hi esmentin) i es reflectiran en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Els crèdits transferits a l'expedient acadèmic no es tindran en compte en el càlcul de baremació de l'expedient.

 

Adaptacions

L'alumnat amb estudis parcials d'una titulació d'un màster universitari de la UVic-UCC en procés d'extinció que ha estat substituït per un altre màster universitari, pot sol·licitar a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta, que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures del màster que el substitueix. L'adaptació de les assignatures optatives dels màsters en extinció s'estudiarà individualment.

Si es tracta d'una titulació de caràcter regulat, se li aplicarà una adaptació en bloc de tots els crèdits de formació obligatòria corresponents al pla d'estudis al qual accedeix, d'acord amb les competències adquirides en aquest període de formació previ, sempre que es compleixin dues condicions: en primer lloc, que hagi superat tot el conjunt de crèdits de formació obligatòria de la formació prèvia; i en segon lloc, que els dos plans estiguin subjectes a la mateixa regulació.

Totes les assignatures que no puguin ser adaptades seran transferides.

For further information, see Section: Transferència de crèdits

1. Efectes acadèmics

Quan una assignatura d'origen es correspon amb un assignatura de destinació, es manté la mateixa qualificació.

Quan a l'origen hi ha implicada més d'una assignatura, la qualificació de destinació serà la mitjana ponderada. En el cas que la qualificació d'una de les assignatures d'origen sigui matrícula d'honor, només es podrà mantenir si la mitjana ponderada és igual o superior a 9.

 

Procediments

Sol·licitud i resolució d'adaptació a un nou pla d'estudis de màster

L'estudiant pot sol·licitar a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica del màster, que se li apliqui la taula d'adaptacions establerta, que fixa la correspondència d'assignatures entre la titulació que s'extingeix i les assignatures dels cursos implantats del màster que la substitueix.

La sol·licitud d'adaptació s'ha  de fer arribar a la secretaria del centre que imparteix l'ensenyament de màster abans del període de matrícula de màsters establert per a cada curs acadèmic.

El responsable acadèmic de la titulació valora la sol·licitud d'adaptació i emet una resolució. La resolució es notifica per qualsevol mitjà que permeti tenir constància que la persona interessada l'ha rebuda. Paral·lelament, també s'informa l'Àrea de Gestió Acadèmica perquè iniciï el procés d'adaptació de l'expedient de l'estudiant del pla vell al pla nou del màster.

Finalment, l'estudiant s'ha de matricular al pla d'estudis vigent.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 29-03-2022

 

Avaluació i qualificacions

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 04-05-2022


Avaluació i sistema de qualificacions

1. Definició i regulació

L'objecte d'aquesta normativa és regular el sistema d'avaluació i qualificació del procés d'aprenentatge dels ensenyaments de màster estructurats segons el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El sistema de qualificacions que s'aplica està regulat en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal i en el Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment perquè les universitats expedeixin el suplement europeu al títol (SET), i modficacions posteriors.

S'entén per avaluació el procés de recollida d'informació i de valoració del grau d'assoliment per part dels estudiants dels resultats d'aprenentatge fixats en cadascuna de les diferents assignatures. Aquesta valoració es durà a terme a partir de la recollida continuada d'evidències quantificables i objectives i d'acord amb l'establiment d'unes condicions clares i de criteris degudament publicitats a la guia de l'estudiant. Superar aquest procés de valoració significa haver assolit els objectius formatius previstos i obtenir una qualificació numèrica mínima de 5 en una escala de 0 a 10.

 

2. Àmbit d'aplicació

La normativa sobre l'avaluació i el sistema de qualificacions és d'aplicació a tots els centres propis, federats o adscrits de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

 

3. Objecte de l'avaluació

Serà objecte d'avaluació l'assoliment dels coneixements, competències i habilitats que s'hagin definit a les guies de l'estudiant i que corresponguin als objectius i als continguts especificats en els programes de les assignatures.

La guia de l'estudiant ha de concretar les condicions en les quals es desenvolupa l'avaluació de cada assignatura. Com a mínim hi haurà de constar:

 • El percentatge atribuït a cadascun dels elements d'avaluació (o bé a través dels resultats d'aprenentatge o bé a través dels instruments). En cas que l'avaluació s'expressi en relació amb els instruments, caldrà que s'ajustin a les denominacions següents: observació de la participació; registre del seguiment i activitats; elaboració d'informes o autoinformes; proves d'avaluació; treballs, memòries o projectes; defenses públiques.

En cas que el professorat tingui previst aplicar algun tipus de limitació en l'aplicació del càlcul de la nota final de l'assignatura, caldrà que aquesta limitació estigui aprovada pel departament i s'expressi explícitament a la guia de l'estudiant.

 

4. Sistemes d'avaluació

Els màsters s'avaluaran de manera continuada i hi haurà una única convocatòria oficial per matrícula.

L'avaluació s'entén com un procés continuat dins del període fixat per a cada assignatura, d'acord amb el calendari de la UVic-UCC.

L'avaluació continuada es farà a través d'un conjunt de mètodes, tècniques i instruments definits al programa, que s'hauran d'aplicar de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els criteris d'avaluació i qualificació s'establiran al programa (document bàsic de referència de l'estudiant), es comunicaran abans de la matrícula i es mantindran al llarg del curs acadèmic.

Les proves orals que es fan de forma telemàtica es gravaran per tal que, en cas de disconformitat amb la qualificació obtinguda, l'estudiant pugui sotmetre el cas a un eventual tribunal de revisió. En el moment d'iniciar la prova s'informarà l'estudiant de la gravació i de la seva finalitat. La gravació pot no efectuar-se si la prova es fa davant d'un tribunal.

L'estudiant té dret a obtenir un justificant d'assistència a una activitat d'avaluació.

La UVic-UCC pot determinar les mesures de seguretat que consideri oportunes per comprovar la identitat dels estudiants en les diferents activitats i proves d'avaluació i també pot plantejar la repetició d'algunes d'aquestes proves quan hi hagi sospites raonades que una persona no és l'autora del text que s'està avaluant.

El professor o professora pot sol·licitar la identificació d'un estudiant en qualsevol moment durant el transcurs d'una prova d'avaluació.

Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la qualificació d'un estudiant o més, constitueixen una acció fraudulenta d'una activitat d'avaluació. Així mateix, es considerarà una falta greu, o molt greu, en l'avaluació que l'estudiant cometi plagi (total o parcial) en els seus treballs o activitats, ja sigui en documents d'accés públic o de tipus privat. En aquest casos s'actuarà d'acord a la normativa de drets i deures dels estudiants i la falta comportarà una qualificació de suspens i numèrica de 0 de l'activitat corresponent, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.

Es considera falta molt greu la suplantació de la identitat de l'estudiant, encara que sigui consentida, en tot allò que afecta al seu desenvolupament acadèmic i formatiu i, per tant, també en el moment de l'avaluació. En aquest sentit la clau d'accés al Campus Virtual és personal i intransferible i l'estudiant és responsable de l'ús adequat del seu perfil per accedir a les aules virtuals i de tot el què un abús o mal ús del servei pugui comportar.

L'estudiant pot sol·licitar l'ajornament d'una prova d'avaluació del període ordinari o del període d'avaluació complementària fixada en el calendari, sempre que sigui per una de les causes de força major següents, degudament acreditades:

 • Ingrés hospitalari de l'estudiant
 • Citació judicial
 • Mort d'un familiar de primer i segon grau de consanguinitat o afinitat

En el cas que es doni alguna situació greu no contemplada anteriorment, la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica en farà la valoració pertinent per determinar si es pot considerar una causa de força major.

En l'aplicació d'aquesta normativa s'haurà de preveure l'adaptació dels sistemes d'avaluació per als estudiants amb necessitats educatives especials que s'incloguin en el seu Pla Individualitzat, derivades de discapacitats, degudament justificades.

Acords

Qualificació en situacions especials

Es qualificarà amb un "No presentat" quan:

 • L'estudiant no hagi lliurat o no s'hagi presentat a la majoria de les activitats d'avaluació o s'hagi presentat únicament a activitats que suposen menys del 40 % del conjunt de l'assignatura.

Es qualificarà amb un "Suspès" quan:

 • L'estudiant s'hagi presentat a més d'un 40% de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui inferior a 5. En aquest cas, es qualificarà amb la nota que li correspongui de la ponderació i d'acord amb les activitats dutes a terme. Les activitats que no s'hagin lliurat es qualificaran amb un 0.
 • L'estudiant s'hagi presentat o hagi lliurat la majoria d'activitats de l'assignatura i la mitjana resultant de la ponderació d'aquestes activitats sigui superior a 5. No obstant, l'assignatura quedarà suspesa pel fet de no haver aprovat algun dels elements d'avaluació que requeria una nota mínima (que ha de constar prèviament a la guia de l'estudiant i ha de ser condició aprovada pel departament). En aquest cas, es qualificarà amb un 4,5

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 22-05-2018

 

5. Mecanismes i resultats de l'avaluació

L'estudiant té dret a ser avaluat de totes les assignatures de les quals està matriculat durant el curs acadèmic corresponent.

Els estudiants han de ser avaluats i qualificats d'acord amb el que estableixi la guia de l'estudiant publicada i el pla de treball o la planificació de cada assignatura.

Sempre que s'indiqui al programa, l'avaluació continuada no impedeix l'establiment de proves o altres activitats de síntesi, la qualificació de les quals no podrà superar el 50% de la nota final.

La regulació de l'avaluació del Treball de Fi de Màster es descriu a l'apartat de Treball de Fi de Màster.

Els centres establiran les activitats d'aprenentatge i d'avaluació de les Pràctiques que, en qualsevol dels casos, hauran de tenir en compte la memòria final presentada per l'estudiant i l'informe de l'empresa, entitat o institució on es duguin a terme.

Tal i com s'ha expressat anteriorment, l'avaluació continuada en les assignatures ha de permetre a l'estudiant disposar de diferents informacions sobre el seu procés d'aprenentatge al llarg de l'assignatura. Aquesta informació li ha d'aportar elements per millorar l'assoliment de les competències i resultats previstos. El professorat utilitzarà diversos instruments d'avaluació per obtenir aquesta informació de manera periòdica. És responsabilitat del professorat explicitar els criteris d'avaluació de forma apriorística, explicar a l'estudiant la qualificació atorgada i també orientar-lo per a la millora. Si cal, el professorat pot derivar l'estudiant als serveis especialitzats de suport per a processos tutorials més específics recollits en el Pla d'Orientació i Acció Tutorial.

Dins de la convocatòria establerta, al final del període lectiu de cada assignatura, els centres podran fixar una data per tal que els estudiants puguin fer una prova final, lliurar treballs o recuperar alguna part de la matèria, sempre que s'estableixi així en els plans docents.

Els resultats d'avaluació s'hauran de donar a conèixer en els terminis fixats per cada centre i s'hauran d'ajustar al que estableix el calendari acadèmic i administratiu de la UVic-UCC.

El professorat pot comunicar la data de publicació de les qualificacions el mateix dia de la prova o del lliurament d'un treball. Les qualificacions, tant de les proves parcials com de la nota final, s'hauran de fer públiques a través del campus virtual o l'intranet en un termini de quinze dies laborables.

 

Calendari de signatura d'actes

Amb criteri general, el calendari de signatura d'actes dels màsters serà el següent, encara que alguns ensenyaments sotmesos a circumstàncies especials es regiran per un calendari alternatiu, del qual s'informarà els estudiants afectats:

 • Assignatures del primer semestre: febrer / març.
 • Assignatures del segon semestre i anuals: setembre / octubre.

For further information, see Section: Treball de Fi de Màster

 

6. Sistema de qualificació dels aprenentatges

Per obtenir els crèdits d'una matèria o assignatura s'hauran d'haver superat les condicions d'avaluació establertes en el programa de l'assignatura corresponent.

El nivell d'aprenentatge aconseguit per l'estudiantat s'expressarà mitjançant qualificacions numèriques, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre:

 • La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant serà el resultat de l'aplicació de la fórmula següent: la suma dels crèdits obtinguts per l'estudiant multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions corresponents, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l'estudiant.
 • Els resultats que l'estudiant ha obtingut en cadascuna de les assignatures del pla d'estudis es qualificaran en funció de la escala numèrica següent, de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, i s'hi podrà afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0   - 4,9: Suspens
5,0-  6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent

 • Els crèdits obtinguts per reconeixement acadèmic corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no seran qualificats numèricament ni es tindran en compte a efectes de còmput en la mitjana de l'expedient acadèmic.
 • La menció de «matrícula d'honor» pot ser atorgada a estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9. El nombre de matrícules d'honor que s'atorguin no pot excedir el 5% dels estudiants matriculats en una assignatura d'un mateix pla d'estudis en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20, cas en què es pot atorgar una sola «matrícula d'honor». Es podrà concedir una matrícula d'honor addicional per arrodoniment de la fracció resultant de l'aplicació del 5% d'estudiants matriculats en l'assignatura. 
 • La qualificació de "no presentat", que significa que l'estudiant no ha estat avaluat, s'atorga quan no ha participat en cap dels actes d'avaluació previstos per a l'assignatura i també quan, a judici del professor/a, ho ha fet en un nombre poc significatiu.
  Les assignatures reconegudes en l'expedient acadèmic es tenen en compte en el càlcul de baremació de l'expedient, amb excepció dels crèdits reconeguts de títols propis i experiència professional, que no tenen qualificació. Les assignatures reconegudes tenen consideració d'assolides i en l'expedient acadèmic tindran la denominació de reconegut. Hi constarà el nombre de crèdits i la qualificació numèrica.
  En el cas de reconeixement de crèdits a partir d'expedients acadèmics en què només consti la qualificació qualitativa, la UVic-UCC aplicarà la qualificació estàndard de la taula de correspondència següent: 

Suspens: ---
Aprovat: 6
Notable: 8
Excel·lent: 9,5
Matrícula d'Honor: 10

 • Quan una assignatura d'origen es correspon amb un assignatura de destinació, es manté la mateixa qualificació. Quan a l'origen hi ha més d'una assignatura implicada, la qualificació de destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les assignatures d'origen tingui la qualificació de matrícula d'honor, només es podrà mantenir si la mitjana ponderada és igual o superior a 9.
 • La mitjana calculada d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, i que s'ha comentat anteriorment.
 • En les certificacions acadèmiques que s'emetin es farà constar la mitjana calculada  d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, i que s'ha comentat anteriorment (escala numèrica de 0 a 10).
 • En el cas que l'estudiant vulgui la certificació acadèmica amb la mitjana ponderada calculada d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, en la redacció descrita en el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, amb l'escala següent, caldrà que ho sol·liciti expressament:

Suspens: 0
Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'Honor: 4

 

7. Revisió dels resultats d'avaluació

L'estudiant té dret a la revisió dels resultats de les diferents activitats d'avaluació.

 

 

Procediments

Revisió, recurs i custòdia dels resultats d'avaluació

Revisió dels resultats d'avaluació

El professorat ha de posar en mans del departament les evidències d'avaluació que s'hagin fet en suport paper o no digital. Ha de conservar aquestes evidències de l'avaluació (treballs, proves exercicis...) com a mínim durant un any després de la data de signatura de les actes. El lliurament dels treballs es farà prioritàriament i amb caràcter general en format digital i a través de l'aula virtual, tret d'aquells casos en els quals el professorat ho expressi d'alguna altra forma concreta. En cas de recurs, els documents d'avaluació s'han de conservar fins a la resolució ferma.

L'estudiant podrà sol·licitar al professor/a responsable de l'assignatura la revisió de la qualificació final adreçant-li una petició de revisió com a molt tard cinc dies hàbils després de la publicació de les qualificacions.

La revisió ha de ser individualitzada i ha de tenir en compte tant l'aplicació dels criteris d'avaluació com la qualificació obtinguda.

Recurs contra resolucions del professorat responsable de l'assignatura

L'estudiant podrà presentar, durant els deu dies següents a la publicació de les qualificacions, una sol·licitud raonada de revisió a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica de l'ensenyament corresponent i sol·licitar la constitució d'un tribunal per fer-ne una nova revisió. Si ho considera oportú, aquesta nomenarà tres professors/es que constituiran el tribunal, del qual el professor/a responsable de la qualificació objecte de reclamació no en podrà formar part. El tribunal podrà modificar la qualificació inicial obtinguda per l'estudiant i, si és així, l'acta corresponent serà signada pels membres del tribunal i la persona designada pel centre com a responsable acadèmica. Contra la resolució anterior i durant els deu dies següents a la publicació de la resolució, l'estudiant podrà elevar recurs al rector/a, el qual, assessorat, si s'escau, pel Consell de Direcció de la UVic-UCC, resoldrà en última instància el recurs presentat.

Custòdia de les qualificacions

L'acta de qualificacions de l'assignatura ha de ser signada pel professorat responsable de l'assignatura. Les qualificacions signades pel professorat seran les úniques vàlides.

L'acta quedarà dipositada a l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC.

En cas que s'hagi produït algun error en la nota que apareix a l'acta, per rectificar-lo cal fer arribar a l'AGA el document que autoritza la modificació de l'acta amb la signatura de la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica i/o el coordinador de la titulació i el professor. La modificació s'ha de notificar a l'estudiant en el termini de deu dies hàbils després de fer-la.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 16-06-2015

 

Pràctiques

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 04-05-2022


Pràctiques acadèmiques externes

L'objectiu d'aquesta normativa és regular les activitats de pràctiques acadèmiques externes (de caràcter curricular i extracurricular) realitzades per estudiants en institucions, empreses i entitats durant la seva formació universitària en compliment del RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Paral·lelament, segons determina el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, en els màsters es poden programar fins al 33 % dels crèdits com a pràctiques acadèmiques externes, excepte els màsters de professions regulades.

En el mateix sentit, en aplicació del RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, es reconeix, entre d'altres, als estudiants de màster, la possibilitat de fer pràctiques curriculars i extracurriculars amb una finalitat formativa. Aquestes pràctiques es podran portar a terme dins de la mateixa universitat, en grups de recerca, departaments, centres, instituts o altres unitats que en depenguin.

Tot el què s'expressa en aquesta normativa fa referència a les diferents situacions de pràctiques que es puguin donar, tant a nivell de tipologia de pràctiques com àmbits de realització. Si en alguna d'aquestes situacions, es determinen condicions (acadèmiques o administratives) específiques, es recolliran en aquesta mateixa normativa o en les bases del programa específic de les quals puguin derivar.

Aquesta regulació també és d'aplicació en les pràctiques adscrites a les titulacions o plans d'estudi en extinció, excepte en aquells casos en que, per raons acadèmiques o de gestió, s'hagin d'aplicar criteris específics derivats de la normativa anterior a l'aprovació d'aquesta.

1. Definició

Segons l'article 2 del RD 592/2014 les «pràctiques acadèmiques externes» constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats, que té per objectiu permetre als mateixos estudiants, aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de coneixements, habilitats i competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la capacitat d'emprenedoria.

Les pràctiques constaran de dues parts:

 1. Una estada de naturalesa formativa i obligatòria en una empresa, entitat o institució pública o privada supervisada per la UVic-UCC, d'acord amb les condicions establertes en la memòria del màster. Implicarà la realització d'un conjunt de tasques d'observació, participació o col·laboració en l'empresa, entitat o institució així com també la realització d'altres activitats acadèmiques i formatives que es puguin establir.
 2. L'elaboració i redacció d'una memòria o treball de pràctiques segons les condicions que s'estableixin.

En la memòria oficial de verificació de cada titulació s'estableixen el total d'hores corresponents a l'estada de l'estudiant en l'empresa o institució de pràctiques. Si no s'especifica el contrari, es destinen 25 hores d'activitat formativa o d'estada en l'empresa o institució de pràctiques per cadascun dels crèdits ECTS que preveu l'assignatura. D'aquestes, un mínim d'un 5% de les hores han d'estar reservades a l'elaboració i redacció de la memòria. En el cas de titulacions amb directrius en què es reguli el nombre d'hores, es podrà establir una equivalència de 30 hores per crèdit ECTS.

 

2. Objectius i principis generals de les pràctiques

L'objectiu de les pràctiques és completar la formació de l'estudiant de manera que pugui aplicar els coneixements adquirits i facilitar-li l'adquisició de les competències i habilitats que preveu la seva titulació i necessàries per a la seva formació integral i incorporació a la vida professional.

També han de permetre que l'estudiant posi a prova la seva capacitat crítica i reflexiva i la capacitat d'anàlisi i de síntesi de les àrees estudiades i que s'integri en equips professionals, la qual cosa ha de contribuir a la formació integral de l'estudiant.

En l'exercici de les pràctiques se seguiran criteris d'accessibilitat, igualtat d'oportunitats i no discriminació per a tots els estudiants. Qualsevol ajuda i suport específics proveïts amb caràcter individual, hauran de quedar recollits en el Pla individualitzat del mateix estudiant.

 

3. Tipologia de pràctiques

En el marc d'un màster, l'estudiant pot fer pràctiques de dos tipus:

a. Pràctiques curriculars: són assignatures del pla d'estudis dels títols oficials i tenen un caràcter obligatori o optatiu.

b. Pràctiques extracurriculars: són pràctiques de caràcter voluntari que es cursen durant el període de formació. Anualment la UVIC-UCC pot plantejar diferents programes de pràctiques extracurriculars amb condicions específiques.

 • Aquestes pràctiques extracurriculars s'han d'estendre durant un mínim de 65 hores, incloses les hores destinades l'elaboració de la memòria.
 • L'acompliment de les pràctiques extracurriculars no implica el reconeixement de crèdits ECTS en el pla d'estudis, tot i que es poden fer constar en el Suplement Europeu al Títol (SET).

Amb caràcter general, l'estada màxima de pràctiques en una empresa o institució (sumant totes les altres pràctiques que s'hagin pogut fer) no pot superar les 900 hores per curs acadèmic, incloent també en aquest còmput, la redacció de la memòria.

Una vegada finalitzats els estudis, l'estudiant pot realitzar pràctiques en empreses o altres institucions d'àmbit europeu en el marc del programa Erasmus+ (Pràctiques per a nous titulats). En aquest cas, si s'ofereixen, el Servei de Carreres Professionals o el servei responsable de pràctiques serà l'encarregat d'orientar a l'estudiant i facilitar-li tota la informació i gestió. Aquestes pràctiques no es regeixen per aquesta normativa.

Els estudiants d'altres universitats que fan una estada de pràctiques a la UVic-UCC, que en aquest cas actua com institució acollidora (empresa), hauran de seguir el protocol que fixi el Vicerectorat de Relacions Internacionals. Les seves pràctiques no es regeixen per aquesta normativa.

 

4. Àmbits de realització

Les diferents tipologies de pràctiques previstes, es poden dur a terme en l´àmbit:

 1. Estatal: quan les pràctiques es realitzen en el territori català i espanyol. En el cas de pràctiques desenvolupades més enllà del territori català, cada centre establirà els procediments i criteris específics que se'n deriven. En el cas que aquestes pràctiques es desenvolupin en el marc d'un programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) també s'hauran de tenir en compte els criteris que marca el mateix programa.
 2. Internacional: es podran portar a terme tant en països que formen part de l'EEES com en països que es regulen per altres directrius. En cadascun dels casos es podran determinar procediments i criteris específics segons els propis centres o el què estableixi la normativa de mobilitat internacional de la UVIC-UCC. En aquest cas també caldrà tenir present si aquestes pràctiques es desenvolupen en el marc d'algun programa específic de mobilitat i els requisits que estableixi aquest mateix programa.

Es consideren pràctiques internacionals aquelles pràctiques en què l'estada al centre o institució té lloc fora del territori espanyol, encara que el conveni pugui ser a través d'institucions espanyoles que actuïn com a mitjanceres. Per tant, les pràctiques internacionals sempre impliquen mobilitat fora del territori espanyol.
Les pràctiques internacionals es poden donar en dues situacions diferents:

 • Modalitat A: és aquella en què l'estudiant cursa una assignatura de pràctiques d'un pla d'estudis determinat i fa aquestes pràctiques sota les condicions acadèmiques que estableix la universitat estrangera de destinació. L'avaluació es porta a terme a la universitat de destinació i es reconeix la nota per l'equivalència de l'assignatura.

  Per participar en aquesta modalitat hi ha d'haver necessàriament un conveni bilateral entre totes dues institucions d'educació superior.

 • Modalitat B: és aquella en què l'estudiant fa una estada internacional, però no hi ha equivalència d'assignatures. La responsabilitat acadèmica, el seguiment i l'avaluació de l'estudiant recauen en la UVic-UCC. Aquesta modalitat també implica un conveni entre la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant.

 

5. Destinataris i requisits per a la realització de les pràctiques

Podran fer les pràctiques (curriculars o extracurriculars) els estudiants que tinguin formalitzada la matrícula corresponent. També estudiants d'altres universitats de l'Estat espanyol o de l'estranger que estiguin fent una estada de mobilitat a la UVic-UCC.

 • En el cas de les pràctiques curriculars, cada pla d'estudis establirà els requisits i condicions per poder accedir a les diferents assignatures de pràctiques. En aquest cas, tots els estudiants de la UVIC-UCC tenen el dret i l'obligació de fer les pràctiques necessàries per assolir les competències establertes en cada títol.
 • En el cas de les pràctiques extracurriculars, addicionalment caldrà que l'estudiant tingui una matrícula en curs d'alguna altra assignatura, durant tot el període de la seva realització.

 

Procediments

Accés i assignació a les places de pràctiques

Accés a les places de pràctiques

L'accés a les places de pràctiques es pot fer per dues vies:

 1. Places de pràctiques proporcionades per la UVic-UCC. Totes aquestes places comptaran amb la conformitat del responsable acadèmic de pràctiques del títol i es publicaran a través del campus o el web.
 2. Places a proposta de l'estudiant: es concretaran a partir d'una proposta d'acceptació de plaça de pràctiques que l'estudiant farà arribar al Servei de Carreres Professionals o al responsable de pràctiques del títol segons s'escaigui, i que en determinarà l'adequació i la possibilitat de realització en aquell centre o institució. En aquest cas, també es contemplaran les places de pràctiques que l'estudiant hagi pogut obtenir per programes o convocatòries competitives. Aquesta proposta es farà d'acord amb els protocols normalitzats que s'estableixen específicament segons cada tipologia de pràctiques o cada àmbit de realització.

A través dels responsables de pràctiques dels centres i, si s'escau, del Servei de Carreres Professionals, la UVIC-UCC farà públiques les places de pràctiques que estan a disposició dels estudiants.

Assignació de places de pràctiques

El responsable de pràctiques de la titulació farà i validarà l'assignació a les diferents places de pràctiques de la titulació a partir, si s'escau, de la preassignació duta a terme pel Servei de Carreres Professionals o per la persona responsable del centre d'acord amb els criteris i procediments d'assignació determinats per part del centre.

Aquests criteris tindran en compte les característiques del pràcticum en qüestió, les característiques de la plaça (àrea geogràfica, especialització...) i les dels propis estudiants (possibilitats de desplaçament, horaris...). També es tindrà en compte l'expedient acadèmic de l'estudiant. En el cas de pràctiques d'àmbit internacional addicionalment es considerarà, si s'escau, el grau de coneixement de la llengua del país al qual es vagin a fer les pràctiques i la carta de motivació que hagi aportat l'estudiant.

En qualsevol cas, l'assignació es farà d'acord amb els principis de transparència, publicitat, accessibilitat universal i igualtat d'oportunitats.

Cada centre de la UVic-UCC, si s'escau de manera coordinada amb el Servei de Carreres Professionals, informarà sobre els criteris emprats en l'assignació de les places de pràctiques i també comunicarà els resultats de l'adjudicació a l'estudiant i a l'empresa o institució de pràctiques. En alguns casos de pràctiques extracurriculars, l'empresa o institució podrà establir un contacte previ amb l'estudiant abans de donar la conformitat a la plaça de pràctiques.
Els responsables de pràctiques de cada centre establiran els criteris d'acceptació o no de pràctiques que es poden dur a terme en el marc de les empreses o institucions en les quals l'estudiant pugui estar o haver estat treballant, ja que les pràctiques formen part de l'activitat acadèmica i, per tant, no impliquen l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i l'empresa, entitat o institució on es facin aquestes pràctiques ni comporten cap tipus d'incorporació a un lloc de treball.

En el cas d'estudiants de mobilitat incoming que vinguin en períodes no ordinaris de pràctiques, el centre, a través del responsable de relacions internacionals del centre, acceptarà o no la possibilitat de realització d'aquestes pràctiques.

En el procés d'assignació de places de pràctiques, les sol·licituds de pràctiques curriculars sempre tindran preferència davant de les sol·licituds de pràctiques extracurriculars. També es consideraran sol·licituds de preferència les sol·licituds d'estudiants amb discapacitat, les pràctiques dels quals puguin condicionar una major accessibilitat.

L'assignació de places de pràctiques es realitzarà en un primer moment amb caràcter provisional. Una vegada transcorregut el període de revisions que hagi establert el centre, l'assignació passarà a ser definitiva.

Quan la plaça ja estigui confirmada, i en cas que l'estudiant tingui problemes, aquest ha de comunicar via instància al cap d'estudis o a la persona en qui el cap d'estudis delegui la seva funció la voluntat de renunciar o canviar la plaça assignada i ha d'aportar els documents justificatius que ho fonamentin.

Amb caràcter general es donarà la conformitat a una plaça de pràctiques d'àmbit estatal com a mínim quinze dies abans de la data d'inici de l'estada de pràctiques a l'empresa o institució. En el cas de pràctiques d'àmbit internacional, amb caràcter general es donarà la conformitat a la plaça com a mínim amb un mes d'antelació.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 16-06-2015

 

6. Períodes de pràctiques

Cada centre determinarà els períodes ordinaris i extraordinaris de realització de les estades de pràctiques per cada titulació segons els calendaris acadèmics i l'organització dels semestres. També anualment informarà i publicarà al campus o al web les dates rellevants de cara als estudiants per al correcte desenvolupament i organització dels diferents períodes de pràctiques. En cas que l'estudiant no compleixi els terminis i procediments establerts, el centre podrà determinar la no continuïtat i realització de les pràctiques.

Les pràctiques extracurriculars es podran autoritzar al llarg del curs acadèmic i també en períodes d'estiu si es compleixen els requisits següents:

 • Si hi ha tutor/a acadèmic o persona de referència concreta de la UVic-UCC que pugui intervenir en cas d'incidències.
 • Si hi ha una matrícula activada que permeti que l'estudiant no quedi sense assegurança durant tot el període de pràctiques.

En el cas de pràctiques internacionals, els terminis o els períodes en els quals es realitzen les estades de pràctiques poden venir condicionats pels propis programes de mobilitat o les condicions que estableixin les empreses o institucions col·laboradores estrangeres.

 

7. Conveni de pràctiques i annex

Totes les pràctiques que es fan a la UVIC-UCC estaran regulades per un conveni específic de pràctiques entre la UVIC-UCC i l'empresa o institució, pública o privada, en el qual es concreten els termes de la cooperació entre les dues parts per a la formació dels estudiants de pràctiques. En el cas de pràctiques de mobilitat internacional que es portin a terme en el marc del programa Erasmus Plus, excepcionalment es podrà prescindir del conveni específic de pràctiques, que quedarà substituït pel «Learning agreement for traineeships» i quan es tracti d'Erasmus Estudi, el «learning agreement for studies».

Per part de la UVIC-UCC el conveni específic de pràctiques ha d'estar signat pel director/a del Servei de Carreres Professionals en delegació del rector/a o pels degans/nes en delegació del rector/a. Per part de l'empresa, institució o entitat, el conveni anirà signat pel representant legal o bé per la persona en qui ho delegui.

Únicament quan en el marc d'unes pràctiques internacionals la signatura del conveni o annex no hagi estat possible amb anterioritat a l'inici de les pràctiques, es podrà responsabilitzar l'estudiant de la signatura de la documentació una vegada iniciada l'estada.

La formalització del conveni de cooperació educativa i de l'annex de l'estada de pràctiques s'ha de dur a terme abans de la incorporació dels estudiants a l'empresa, institució o entitat.

Els convenis de la UVic-UCC amb «centres formadors acreditats» queden regulats per les normatives generals vigents que estableixen les Administracions autonòmiques competents en matèria de Salut i Ensenyament. Per a la resta de pràctiques, el conveni entre l'empresa o institució de pràctiques i la UVic-UCC, ha de fer constar en les seves clàusules:

 • L'objecte del conveni
 • Els termes generals de la col·laboració
 • La tutorització
 • L'avaluació, reconeixement i acreditació
 • La borsa o ajut d'estudi (si escau)
 • Les assegurances
 • La publicitat
 • La reserva sobre la informació i protecció de dades
 • La vigència
 • La resolució
 • L'arbitratge
 • Altres apartats que es considerin: ja sigui a nivell de reserves en la propietat intel·lectual, drets d'explotació dels projectes, etc.
 • El règim de permisos

Qualsevol conveni de pràctiques haurà d'incloure l'annex específic de pràctiques en el qual es detallen les condicions concretes de cada pràctica de forma individual per a cada estudiant o per cadascun dels grups d'estudiants que desenvolupin les mateixes tasques, en la mateixa empresa o institució i en els mateixos períodes.

L'annex ha d'incloure com a mínim:

 • Dades de l'empresa/institució en què es fan les pràctiques
 • Dades de l'estudiant
 • Dades de la UVIC-UCC. Nom dels tutors/es (de l'empresa/institució i de la Universitat)
 • Projecte formatiu
 • Descripció de tasques i dels coneixements, competències i habilitats associats 
 • Calendari, horari i règim de permisos
 • Continguts de la pràctica
 • Assegurances
 • Drets i deures de l'estudiant i dels tutors
 • Compromís de l'estudiant de respecte al secret professional i de reserva sobre les dades
 • Descripció de les adaptacions necessàries per a l'estudiant amb discapacitats i necessitats de suport educatiu, si escau

L'estudiant disposarà d'una còpia de l'annex, o serà informat del seu contingut segons estableixi cada centre.

En el cas de pràctiques de mobilitat internacional que es portin a terme en el marc del programa Erasmus Plus, excepcionalment es podrà prescindir de l'annex al conveni, que quedarà substituït pel «Learning agreement for traineeships» i, quan es tracti d'Erasmus Estudi, el «Learning agreement for studies».

 

8. Tutorització i seguiment de les pràctiques

Per a la tutorització i seguiment de les pràctiques es determinarà un professor/a tutor per part de la UVic-UCC i un tutor/a de l'empresa o institució en què es dugui a terme l'estada de pràctiques. El/la tutor/a de l'empresa o institució no pot ser la mateixa persona que desenvolupa funcions de tutor/a acadèmic per part de la UVic-UCC.

El tutor/a acadèmic/a de la UVic-UCC: ha de ser un professor o professora de la branca o àmbit de coneixement de la titulació i la seva assignació es farà en funció dels procediments establerts en cada centre i segons la tipologia de pràctiques que es desenvolupin.

El tutor/a de la UVIC-UCC ha de vetllar per:

 • Garantir l'adequació i la concreció de les tasques realitzades per part de l'estudiant a l'empresa o institució de pràctiques i el compliment del programa de pràctiques que es preveu en la guia de l'estudiant de la titulació.
 • Fer el seguiment i orientació de l'estudiant al llarg de l'estada a l'empresa o institució i durant la fase posterior d'elaboració de la memòria.
 • Col·laborar amb el tutor/a assignat per l'empresa, entitat o institució en la millora de la formació de l'estudiant.
 • Avaluar les pràctiques tenint en compte l'informe sobre la valoració de l'estada feta per l'estudiant.
 • Informar al responsable de les pràctiques de la titulació sobre les incidències que es puguin donar o les millores al procés que es puguin incorporar.
 • Gestionar incidències durant l'estada de pràctiques (relacionades amb l'estudiant que tutoritza) i derivar aquelles que puguin tenir repercussions de caire institucional.

El tutor/a de l'empresa o institució, principalment ha de:

 • Conèixer el programa formatiu de les pràctiques (ja siguin curriculars o extracurriculars) i els objectius i finalitats que es pretenen.
 • Vetllar per l'acolliment de l'estudiant a l'empresa o institució i responsabilitzar-se, juntament amb el tutor/a acadèmic de la UVic-UCC, de fer-ne el seguiment i orientació en el conjunt de les pràctiques.
 • Emetre l'informe de valoració final de les pràctiques de l'estudiant d'acord amb el model normalitzat i fer-lo arribar al tutor/a acadèmic/a de la UVic-UCC.

Cada centre establirà els criteris de seguiment i tutorització per a cada tipologia de pràctiques, ja sigui de forma general o específica per a cada titulació o pràcticum. En qualsevol cas, tota estada de pràctiques de caràcter curricular amb una equivalència igual o superior a 6 crèdits ECTS inclourà com a mínim:

 • Una tutorització per part del tutor/a acadèmic de la UVic-UCC a l'estudiant o grup d'estudiants, abans que aquests iniciïn l'estada o durant els primers dies de pràctiques a l'empresa o institució, en la qual es concretaran els objectius i propòsits de pràctiques, el procediment d'avaluació i les formes de contacte o comunicació dels estudiants amb el tutor/a acadèmic.
 • Un contacte del tutor/a acadèmic de la UVic-UCC amb l'empresa o institució de pràctiques, ja sigui al principi per concretar les tasques i propòsits de les pràctiques o al final per compartir elements d'avaluació de l'estudiant i del procés de pràctiques en general. Aquest contacte serà presencial i, si no és possible, es farà per mitjà d'una videoconferència o d'algun altre tipus de comunicació virtual. Es recomana fer una sessió de coordinació de pràctiques entre la universitat i els centres, empreses o institucions col·laboradores de pràctiques amb periodicitat anual i amb caràcter grupal.
 • Un contacte per correu electrònic o per via telefònica durant el període de les pràctiques amb l'empresa o institució (o els tutors de referència) per confirmar que l'estada s'està desenvolupant segons el previst.
 • Un contacte continuat i permanent amb l'estudiant al llarg de tot el desenvolupament de les pràctiques.

En qualsevol cas i segons les característiques o tipologies de les pràctiques, des dels centres, d'acord amb els responsables de pràctiques de les diferents titulacions, es podran establir altres criteris addicionals per a una tutorització i un seguiment correctes de les pràctiques.

 

9. Prevenció d'assetjament

El protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe per al personal laboral de la UVic-UCC, aprovat en Consell de Direcció de la UVic-UCC el 27 d'abril de 2010, també és d'aplicació als estudiants i professionals en períodes de pràctiques en empreses i altres institucions.

 

10. Prevenció de Riscos Laborals

Els estudiants han de tenir accés a la informació de la Prevenció de Riscos Laborals, en funció del lloc on facin les pràctiques.

 

11. Assegurances

Per al desenvolupament de qualsevol estada de pràctiques, l'estudiant haurà de disposar de les assegurances establertes en el moment de la matrícula i fixades, si s'escau, segons la tipologia de pràctiques. El centre, a través dels responsables de pràctiques de la titulació, té el compromís de comunicar a l'estudiant si la seva plaça de pràctiques requereix algun tipus d'assegurança addicional (amb cobertures específiques) diferent de la general i quin és el procediment per contractar-la.

En el cas de pràctiques internacionals que tinguin lloc en països de la Unió Europea, l'estudiant haurà de tenir la targeta sanitària vigent durant tot el període de l'estada. En aquests casos, també es recomana a l'estudiant contractar una pòlissa d'assistència en viatge.

Quan la mobilitat tingui lloc fora de la Unió Europea, l'estudiant haurà de subscriure obligatòriament una pòlissa d'assegurança que cobreixi les contingències d'assistència sanitària derivades d'accident, malaltia o repatriació, les quals podran venir determinades per la UVic-UCC. En tots aquests casos, l'estudiant també haurà de disposar d'una pòlissa d'assistència en viatge.

 

12. El programa de l'assignatura

Les pràctiques curriculars han d'estar informades en la guia de l'estudiant amb els mateixos apartats que la resta d'assignatures del màster. Addicionalment l'estudiant ha de disposar de la documentació en què es recullen les orientacions generals de pràctiques o altres aspectes de caràcter organitzatiu o curricular. En qualsevol moment l'estudiant tindrà a disposició la següent informació:

 • Càrrega lectiva
 • Desplegament temporal
 • Objectius
 • Coneixements, competències i habilitats
 • Resultats d'aprenentatge
 • Continguts
 • Metodologies de treball recomanades
 • Guió orientatiu per a l'elaboració de la memòria
 • Sistema d'avaluació: criteris i ponderació
 • Altres qüestions de caràcter acadèmic d'obligat compliment
 • Bibliografia

 

13. Informació i orientació sobre les pràctiques

Per tenir una informació adequada sobre el procés organitzatiu i acadèmic de les pràctiques, l'estudiant haurà de tenir accés anualment a:

 • Mínim una sessió informativa sobre les pràctiques en el context de la titulació (tipologia, objectius, empreses o institucions...), en la qual també es donaran a conèixer els responsables de pràctiques dels centres i altres informacions que es considerin d'interès per al correcte desenvolupament de les pràctiques des de la perspectiva de l'estudiant. En aquesta o en altres sessions específiques s'hi podran incloure les qüestions referides a mobilitat i als aspectes organitzatius que se'n deriven.
 • L'actualització de tota la informació relativa a pràctiques en un espai del campus o al web accessible a tots els estudiants, tant abans com després de la matrícula, i al professorat. A través d'aquest espai es podran consultar i descarregar el procediment de pràctiques, els dossiers informatius, els formularis, etc.

 

14. Avaluació de les pràctiques

L'avaluació final de les pràctiques acadèmiques externes realitzades per l'estudiant correspon al tutor/a acadèmic de la UVic-UCC, per això els centres n'establiran els mecanismes i condicions d'avaluació. En referència amb les pràctiques acadèmiques externes curriculars, aquestes condicions es publicaran a la guia de l'estudiant i l'avaluació es farà d'acord als terminis que s'estableixin en la descripció de la mateixa assignatura.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, en el termini de quinze dies després de la finalització de l'estada de pràctiques a l'empresa o institució, l'estudiant haurà de lliurar al tutor/a de la UVic-UCC la memòria final d'avaluació.

En qualsevol cas, tots els processos de pràctiques acadèmiques externes hauran de tenir en compte els instruments d'avaluació següents:

 • La memòria final presentada per l'estudiant en la qual s'inclou un autoinforme sobre el desenvolupament de les pràctiques. Aquesta memòria s'elaborarà d'acord amb les indicacions del centre i hauria d'incloure reflexions relacionades amb les tasques i treballs desenvolupats durant el període de pràctiques, una valoració crítica i una reflexió personal, tant de les aportacions relacionades amb l'aprenentatge i les competències adquirides, com també sobre el procés global de les pràctiques.
 • L'informe de l'empresa, entitat o institució elaborada pel tutor/a de l'empresa.
 • I el seguiment dut a terme pel tutor/a acadèmic/a de la UVic-UCC.

L'estudiant té dret a un informe per part de l'empresa o institució que li ha de permetre conèixer la valoració de l' activitat desenvolupada en les pràctiques.

Durant el període de les pràctiques el tutor/a acadèmic de la UVic-UCC podrà sol·licitar a l'estudiant un informe del seu seguiment o aprofitament de pràctiques. Aquest informe es podrà tenir en compte en el moment de l'avaluació.

Seran motiu de «suspens» en les pràctiques curriculars o de «no apte» en les extracurriculars:

 • L'incompliment de les hores corresponents a l'estada de pràctiques a l'empresa o institució.
 • El no lliurament de la memòria de pràctiques en els terminis i requisits establerts.
 • L'incompliment de les tasques assignades a l'estudiant (en el marc de les pràctiques) a l'empresa o institució.
 • Faltes de disciplina, incompliment del codi ètic o de vulneració de la confidencialitat.

En les pràctiques extracurriculars, l'estudiant serà qualificat com a apte / no apte. En el cas d'aquestes pràctiques, el cap d'estudis o figura equivalent del centre, signarà l'acta corresponent.

 

Procediments

Convocatòria avançada de les pràctiques

L'estudiant a qui a l'inici de curs li quedin les pràctiques per finalitzar l'ensenyament i estigui matriculat a una assignatura de pràctiques de caràcter anual o de segon semestre, podrà sol·licitar convocatòria avançada per al primer semestre a través d'una instància a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica, convocatòria que, un cop resolta, es farà arribar a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 31-03-2020

 

15. Reconeixement acadèmic i acreditació de les pràctiques

El reconeixement acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes es fa d'acord amb les normes i procediments establerts a la memòria de cada títol.

En cas que se sol·liciti, la UVic-UCC emetrà els certificats acreditatius de pràctiques, ja sigui des de la perspectiva del tutor/a de l'empresa o de la institució col·laboradora o bé del tutor/a acadèmic de la UVic-UCC. Cadascun d'aquests certificats s'emetrà segons el procediment establert institucionalment per la UVic-UCC i pels centres. En el cas dels estudiants, la informació relativa a les pràctiques s'inclourà a l'expedient acadèmic i al SET.

En el cas de les pràctiques extracurriculars, l'estudiant pot sol·licitar que les pràctiques s'incloguin al seu expedient acadèmic. En cap cas es comptabilitzaran com a crèdits requerits en el pla d'estudis. Cal tenir en compte que es registraran únicament aquelles estades de pràctiques extracurriculars que s'hagin avaluat com a «aptes».

 

Procediments

Formalització de les pràctiques extracurriculars

L'estudiant ha d'emplenar la sol·licitud de pràctiques extracurriculars (model normalitzat) i fer-la arribar al Servei de Carreres Professionals o a qui determini el centre. El centre hi ha de donar la seva conformitat i li ha d'assignar un tutor/a de la UVic-UCC o bé ha de denegar la sol·licitud. En el cas de pràctiques internacionals, el coordinador de relacions internacionals del centre ha d'avalar la proposta.

Els casos següents poden ser motiu de denegació de pràctiques extracurriculars:

 • Si les competències o tasques no s'adeqüen al pla d'estudis (coherència acadèmica).
 • Si les pràctiques suposen un excés d'hores totals de càrrega lectiva per part de l'estudiant al llarg de la setmana.
 • Si no es garanteix la compatibilitat amb la formació (assistència a classes, a pràctiques, etc.).
 • Si no s'ajusten als criteris normatius de la UVic-UCC (Normativa de màsters).
 • Si les tasques ja estan vinculades a la tasca d'altres assignatures o del TFM.
 • Quan no hi ha possibilitat de tutorització i seguiment per part de la UVic-UCC.

Una vegada tramitada la documentació, el Servei de Carreres Professionals o la persona responsable del centre també comunicarà la resolució final a l'estudiant, a l'empresa o institució de pràctiques i a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

Abans de començar l'estada de pràctiques extracurriculars, l'estudiant haurà de formalitzar la matrícula a l'Àrea de Gestió Acadèmica i pagar la taxa corresponent en concepte de gestió i tutorització de les pràctiques, tant si són estatals com internacionals.

En el cas que els estudiants hagin superat tots els crèdits de la titulació no podran fer pràctiques extracurriculars, ja que únicament es contemplen durant el període formatiu, excepte si l'estudiant obre una matrícula d'alguna assignatura de títols oficials a la UVIC-UCC, previ avís a l'AGA, sense tancar l'expedient i en el termini màxim del curs acadèmic següent.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 31-03-2020

Formalització de les pràctiques internacionals

La gestió administrativa de les pràctiques internacionals en la modalitat A (únicament quan la mobilitat afecta l'assignatura de pràctiques) i en la modalitat B al campus UVic va a càrrec del Servei de Carreres Professionals. En els casos de la modalitat A en què es vegin afectades altres assignatures més enllà de les pràctiques, la gestió al campus UVic va a càrrec de l'Àrea de Relacions Internacionals.

El procediment administratiu que caldrà seguir serà diferent segons si la gestió correspon al Servei de Carreres Professionals o bé a l'Àrea de Relacions Internacionals. En qualsevol cas, tots dos serveis informaran l'estudiant sobre com ha d'actuar en cada cas.

Per poder fer unes pràctiques internacionals, l'estudiant haurà de formalitzar la matricula en mobilitat internacional a l'Àrea de Gestió Acadèmica. La matrícula serà diferent segons la tipologia de pràctiques fetes.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 16-06-2015

 

16. Reconeixement de crèdits per experiència professional

L'activitat professional es pot reconèixer per una o diverses assignatures de pràctiques curriculars o altres assignatures que formin part del pla d'estudis, excepte el TFM, sempre que estigui previst en la memòria de verificació del títol i que l'estudiant pugui acreditar que en el marc de la seva vida professional ha adquirit les competències de les assignatures que vol reconèixer. Es pot reconèixer fins a un 15% del total dels crèdits de la titulació.

 

For further information, see Agreement: Criteris per a la resolució de les sol·licituds de reconeixement

 

17. Retribucions econòmiques

L'estudiant que rebi algun tipus de retribució econòmica en concepte de borsa d'ajuda a l'estudi o per atendre a despeses en les seves pràctiques, haurà de donar comptes de la seva activitat d'acord a la normativa i directrius que s'estableixin a cada país concret.

 

Treball de fi de màster

Normativa aprovada pel Consell de Govern de la UVic-UCC, 04-05-2022


Treball de Fi de Màster

1. Regulació

Tots els màsters acabaran amb un Treball de Fi de Màster (TFM), que s'haurà de defensar públicament davant d'un tribunal. El TFM ha de tenir una extensió d'entre 6 i 30 crèdits.

Cada centre publicarà el seu propi reglament de Treball de Fi de Màster, que complementarà aquesta normativa, vàlida de manera general per a tots els màsters de la UVic-UCC.

Els centres poden determinar que les comissions coordinadores de màster defineixin certs aspectes del reglament per atendre les especificitats dels seus ensenyaments. També poden proposar al vicerectorat d'ordenació acadèmica l'adaptació d'aquesta normativa per atendre circumstàncies específiques: impartició on-line, elaboració del TFM en grup, elaboració del TFM en institucions externes o altres situacions particulars que ho requereixin.

 

2. Matrícula i presentació de proposta de Treball de Fi de Màster

La matrícula de l'assignatura TFM té lloc en el període i forma establerts ordinàriament per a totes les assignatures de màster. Per poder matricular-se del TFM, l'estudiant s'ha d'haver matriculat també de totes les assignatures requerides per obtenir el màster.

En qualsevol cas, els estudiants podran fer una única matrícula d'aquesta assignatura al llarg del curs acadèmic i s'hauran d'adaptar al calendari establert per a les activitats docents que correspongui al semestre en el qual estiguin matriculats.

Un cop matriculat de l'assignatura, l'estudiant ha de presentar a la Comissió Coordinadora una proposta del treball que elaborarà mitjançant el formulari establert a través de l'aplicació en línia del TFM. El document ha de contenir com a mínim informació sobre la denominació provisional del treball, una descripció dels objectius i, si escau, una proposta de director/a.

Alguns plans d'estudis de màsters amb itineraris o especialitats poden requerir que el TFM s'elabori en l'àmbit acadèmic amb el qual està vinculat l'estudiant. Tanmateix, la Comissió Coordinadora del Màster pot establir unes línies temàtiques dins les quals els estudiants hauran d'adscriure els seus treballs, o bé pot optar perquè cada estudiant esculli lliurement el seu tema, d'acord amb els objectius i competències del màster.

Cada centre establirà un termini per a la presentació de propostes de TFM i comunicarà el lloc i el mitjà per fer-ne el lliurament, d'acord amb el semestre de docència de l'assignatura. La Comissió Coordinadora del Màster resoldrà sobre l'acceptació de la proposta de l'estudiant en un termini breu i li comunicarà la decisió a través de l'aplicació en línia del TFM.

 

3. Matrícula per finalitzar els estudis

 

Procediments

Convocatòria avançada del TFM

A l'estudiant a qui a l'inici de curs li quedi el TFM per finalitzar l'ensenyament i l'assignatura de TFM sigui de caràcter anual o de segon semestre, podrà sol·licitar convocatòria avançada per al primer semestre a través d'una instància a la persona a qui el centre hagi designat com a responsable acadèmica, convocatòria que, un cop resolta, es farà arribar a l'Àrea de Gestió Acadèmica. En aquest cas, si s'accepta, el centre haurà d'organitzar un tribunal extraordinari en els terminis que es marquin per aquest semestre.

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC, 31-03-2020

 

4. Direcció del Treball de Fi de Màster

La comissió coordinadora del Màster assignarà a cada Treball de Fi de Màster (TFM) un director/a, el nom del qual comunicarà a l'estudiant a través de l'aplicació informàtica del TFM o per mitjà de les eines que determini el centre, juntament amb la resolució d'acceptació de la proposta. Els TFM poden tenir 2 codirectors com a màxim.

Els directors/es de TFM s'assignaran tenint en compte criteris de coherència acadèmica i de disponibilitat. Poden ser nomenats directors/es: professors/es de la UVic-UCC amb dedicació, professors del màster, professionals d'institucions amb conveni amb la UVic-UCC per a l'àmbit científic del màster o bé professionals d'expertesa contrastada en aquest àmbit. Els directors dels TFM han de tenir titulació universitària i específicament per als màsters o itineraris de recerca han de ser doctors. En cas que el treball es dugui a terme en un centre extern o bé que el dirigeixi un professor associat, caldrà que el codirigeixi o avali un professor amb dedicació a la UVic-UCC que reuneixi els requisits de titulació indicats.

Funcions dels directors/es: 

 • Informar l'estudiant sobre el TFM. Característiques, condicions i processos.
 • Participar en el procés d'orientació de l'estudiant en el disseny, elaboració i defensa del TFM segons els criteris i/o necessitats que la coordinació i els estudiants identifiquin.
 • Definir, conjuntament amb l'estudiant, el pla de treball i el desenvolupament del TFM.
 • Organitzar o participar en el desenvolupament de les activitats formatives pròpies del TFM segons el pla de treball definit.
 • Tutoritzar de manera presencial i/o virtual el treball de l'estudiant, prèvia convocatòria per part del tutor/a de l'estudiant.
 • Fer l'avaluació individual de l'estudiant relativa al seguiment, memòria i defensa segons el procediment establert.
 • Participar, si correspon, en les sessions de coordinació i avaluació del TFM que es puguin establir en el marc del centre.
 • Revisar les diferents activitats i tasques desenvolupades en el marc del TFM per part de l'estudiant.
 • Orientar l'estudiant en la reflexió personal entorn a les competències més transversals i les d'ordre més específic per a la millora personal i professional.

 

5. Elaboració del treball

El TFM consisteix en l'elaboració d'un treball original i inèdit que es reflecteix en una memòria i una defensa pública.

L'execució, el seguiment i l'avaluació del TFM és individual. Respectant això, el centre pot organitzar l'elaboració de treballs que s'interrelacionin.

La Guia de l'Estudiant de cada màster inclourà el pla docent de l'assignatura TFM, que estarà descrit almenys en els aspectes següents:

 • Guió de la memòria.
 • Guió de l'acte de defensa pública del treball.
 • Documentació de lliurament obligat i aspectes formals. 
 • Sistema d'avaluació de l'assignatura.
 • Si escau: llengua de la memòria i de la defensa del TFM, d'acord amb els objectius del màster i la legislació vigent.

Durant el procés d'elaboració del TFM, el coordinador/a del màster es pot posar en contacte amb l'estudiant i el director/a per interessar-se sobre el seu desenvolupament.

 

6. Lliurament de la memòria i defensa del Treball de Fi de Màster

La memòria del TFM es lliura únicament en format digital a la Comissió Coordinadora del Màster a través de l'aplicació en línia del TFM en els terminis i condicions establerts pel centre, d'acord amb el període de docència de l'assignatura. Un cop lliurada la memòria, no s'hi podran incorporar modificacions o ampliacions.

L'estudiant pot lliurar la memòria sense l'autorització del seu director.

El TFM acaba amb la defensa pública per part de l'estudiant del treball elaborat. L'acte de defensa té dues parts: exposició del treball i torn d'intervencions del tribunal. L'exposició del treball tindrà una durada màxima de 30 minuts i s'haurà d'ajustar a les orientacions establertes al pla docent de l'assignatura.

Els centres fixaran els períodes en els quals es programaran els actes de defensa dels TFM al llarg del curs acadèmic, durant el període de docència de l'assignatura. De l'organització dels actes de defensa se'n fa càrrec la Comissió Coordinadora del Màster. Un cop rebudes les memòries i assignats els tribunals, la Comissió fa públics el dia, hora i lloc per a cada acte de defensa a través de l'aplicació en línia.

La defensa pública del TFM es pot fer de forma presencial o online (sincrònicament). 

 

7. Avaluació del Treball de Fi de Màster

La defensa pública del TFM es fa davant d'un tribunal format per 3 membres, un dels quals actua de president i un altre de secretari. El nomenament del tribunal correspon a la Comissió Coordinadora del Màster i es fa públic amb antelació suficient. Tant l'estudiant com els membres del tribunal rebran la comunicació de la configuració dels tribunals a través de l'aplicació en línia del TFM.

Els membres del tribunal s'escullen entre persones que reuneixin els requisits següents: professorat de la UVic-UCC, professorat específic del màster, professionals d'institucions amb conveni amb la UVic-UCC de l'àmbit científic del màster o bé professionals d'expertesa contrastada en aquest àmbit. Els membres del tribunal han de tenir títol de doctor i perfil acadèmic adequat als objectius del màster. El director/a del treball preferiblement no formarà part del tribunal.

Un cop acabada la defensa del treball, el tribunal delibera a porta tancada i emet la qualificació de l'assignatura TFM, que comunica immediatament després a l'estudiant, també a través de l'aplicació en línia del TFM. El TFM serà avaluat sempre de forma individual, encara que s'hagi elaborat en grup.

La qualificació del TFM es basa en la memòria presentada, la defensa i el procés d'elaboració del treball. Per aprovar el TFM cal haver superat tant la memòria com la defensa del treball. La qualificació s'expressa en funció de l'escala de 0 a 10, amb un decimal. El tribunal completarà i signarà un full de qualificació normalitzat, que preveurà un apartat que permetrà que els membres del tribunal, de forma individual, puguin fer les consideracions que creguin oportunes. Un exemplar del full de qualificació es lliura a l'estudiant, un segon al director i un tercer al coordinador del màster, que el dipositarà a la secretaria del centre, que en farà el registre i el custodiarà.

En cas que el TFM sigui valorat amb un 9,0 o més, el tribunal pot proposar que li sigui atorgada la menció matrícula d'honor. Un cop avaluats tots els estudiants matriculats, la Comissió Coordinadora del Màster ha d'atorgar la menció matrícula d'honor entre els treballs proposats per part dels tribunals. Com a màxim es pot atorgar matrícula d'honor al 5 % dels alumnes matriculats en l'assignatura i, en cas de ser menys de vint, com a màxim s'atorgarà una matrícula d'honor.

 

8. Propietat i difusió

Els Treballs de Fi de Màster queden subjectes a la Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Els TFM que obtinguin una qualificació d'excel·lent i els que la comissió coordinadora del màster consideri pertinents seran dipositats a la Biblioteca de la UVic-UCC i inclosos en els mecanismes de divulgació científica i docent en els quals participi la institució, sempre que es disposi de l'autorització expressa de l'estudiant.

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte