Skip to main content

Responsabilitat social

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC/FUB), entenen la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, més enllà de les seves obligacions legals. Implica una gestió responsable de l'impacte de la seva activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental i l'establiment d'un diàleg amb la societat per tal de millorar l'activitat acadèmica i impulsar el desenvolupament humà sostenible.

En sentit ampli, la RSU al servei de la comunitat, la societat i el país, es concreta en:

 1. Un govern participatiu i transparent, amb verificació externa dels resultats.

 2. Una gestió efectiva i eficient dels recursos disponibles.

 3. Un ensenyament que fomenti els valors personals, professionals i ciutadans dels nostres estudiants.

 4. Una recerca i transferència de coneixement al servei del desenvolupament de l'entorn territorial, social, empresarial i institucional.

 5. Un compromís amb la cultura i el desenvolupament sostenible que transmeti el nostre patrimoni tant cultural com ambiental a les generacions futures.

Més enllà del compliment de les obligacions legals –que es dona per descomptat–, la institució assumeix responsabilitats, en la mesura de les seves possibilitats, de millora del nivell de benestar de tots els actors que formen la Universitat –estudiants, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador–, i de la societat que l'acull i de la qual es beneficia, i vol fer-los partícips de la seva labor formativa i de la seva investigació per al millorament global.

Notícies

Esquema de la Responsabilitat Social a la UVic-UCC/FUB

Grups d'interès primordials:

 • Estudiants
 • Personal docent i investigador
 • Personal d'administració i serveis
 • Rectorat i Patronat de la FUB
 • Alumni i titulats
 • Centres adscrits i vinculats
 • Ajuntaments de Vic, Manresa i Granollers
 • Municipis del territori d'influència
 • Entitats associades
 • Institucions i empreses de pràctiques

Documents relacionats:

Entitats participants en l'elaboració de la memòria:

 • Fundació Universitària Balmes
 • Secretaria general
 • Gerència
 • Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
 • Vicerectorat de Recerca i Professorat
 • Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Contínua
 • Consell d'Estudiants de la UVic
 • Comitè d'Empresa de la UVic
 • Servei d'Atenció la Comunitat Universitària
 • Servei d'Atenció als Estudiants amb Discapacitat
 • Servei de Carreres Professionals
 • Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals
 • Àrea d'Infraestructures
 • Àrea de Màrqueting
 • Àrea de Qualitat
 • Àrea de Recursos Humans
 • Àrea de les TIC
 • Biblioteca Ricard Torrents
 • Campus Professional
 • OTRI. Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement
 • Fem UVic-UCC Territori
 • UVic Alumni

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte