Skip to main content

Glossari

Benvinguts al glossari de termes de l'SGIQ de la UVic- UCC. Per fer-hi cerques, podeu utilitzar el cercador de paraules del vostre navegador, que apareixerà en un racó de la pantalla en prémer Ctrl+f.

Aquí també podeu consultar el glossari universitari.

 

A

Acreditació de titulació
És la comprovació a partir d'una visita externa  per part de les agències de qualitat que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

 

Estudiant
Tota persona amb una matrícula vigent a la Uvic-UCC, ja sigui en estudis reglats o de formació contínua. Bé a distància o en modalitat presencial, i amb independència de la via d’accés.

 

Alumni
Persona que ha estat titulada per la Uvic-UCC, amb independència del temps que faci que va obtenir la titulació.

 

Aplicatiu RUCT
Aplicatiu a través del qual es presenten al Consejo de Universidades els títols que es volen integrar al Registre d’Universitats, Centre i Títols. RUCT.

 

AQU Catalunya
És l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. És una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual és garantir la qualitat de l'educació superior a Catalunya, tot satisfent estàndards internacionals de qualitat i atenent l'interès que la societat té per una educació superior de qualitat.

 

Audiència oberta
Sessió duta a terme durant la visita del CAE al centre immers en el procés d’acreditació de titulacions, en la qual, els membres que formen part del grup d’interès d’alguna de les titulacions implicades al procés, que ho desitgin i que no hagin estat citats en audiències tancades, poden formular les consideracions que considerin pertinents sobre el desenvolupament de la titulació, al Comitè d’Avaluació Externa.

 

Audiència tancada
Sessió  que es duu a terme durant la visita del CAE al centre immers en el procés d’acreditació de titulacions. Els membres del CAE s’entrevisten, prèvia cita, amb membres dels diferents grups d’interès de la titulació implicada en el procés, a fi de respondre a qüestions del desenvolupament de la mateixa.

 

Autoinforme d'acreditació
Informe que redacta el centre que es troba immers en el procés d’acreditació d’alguna de les seves titulacions oficials. L’informe es redacta a partir dels mitjans, eines i pautes que  l’OTVOA elabora i posa a disposició.

 

 

B

Blocs temàtics d'indicadors

Categories en què s’ordenen els indicadors a fi d’ordenar i garantir la cobertura total en el seguiment de totes les activitats previstes a l’SGIQ , i que manté cert paral·lelisme amb els blocs del Mapa de Processos de la institució.

 

 

C

CA
Comissió Acadèmica

 

CAE
Comitè d'Àvaluació Externa

 

CAI
Comitè d'Àvaluació Interna

 

Catàleg d'indicadors
Enumeració descriptiva i ordenada dels indicadors de l’SGIQ agrupats en blocs temàtics.

 

CGC
Consell de Govern de Centre

 

CGU
Consell de Govern de la Universitat

 

CIC
Consell Interuniversitari de Catalunya

 

Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica
És una comissió assessora del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica. La seva constitució està contemplada a l'article 43.5. de les Normes d'Organització i Funcionament de la UVic-UCC.

 

Consejo de universidades
És un organisme que depèn del Ministeri d’Educació d’Espanya, i que té per objecte ser l’instrument per la coordinació acadèmica, la cooperació. La consulta i la proposta en matèria universitària de les diferents universitats espanyoles.

 

Consell Interuniversitari de Catalunya
És l'òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. Creat el 1977, d'ençà el 2003 es troba regulat per la Llei d'Universitats de Catalunya (títol VIè), que el configura com a un instrument actiu de coordinació i gestió en termes clau, per a tot el sistema universitari.

 

Contracte Programa
És el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a períodes de tres anys amb l’objectiu d’establir un marc de finançament que faciliti l’exercici de les competències que La UVic-UCC té assignades i el compliment de la planificació estratègica de la universitat.

 

CPOA
Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica

 

CQAiS
Comitè de Qualitat d'Àrees i Serveis

 

CQC
Consell de Qualitat de Centre

 

CQU
Comissió de Qualitat de la UVic-UCC

 

 

D

DAFO
Model per a la presentació del resultat de l’anàlisi d’una organització. S’estructura,  segons les seves inicials. Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

 

DGU
Direcció General d'Universitats

 

Doble titulació
A partir d’ensenyaments complementaris que comparteixen algunes matèries, s’organitzen dues titulacions a fi i efecte que els estudiants puguin  obtenir al final dels seus estudis, dues titulacions amb menys temps del necessari per cursar les dues titulacions separadament.

 

 

E

Eix estratègic
És cada un dels àmbits d’actuació considerats determinants per dur a terme la missió. Són les línies prioritàries del pla Estratègic que actuen com a grans blocs temàtics sobre els que s’articulen els objectius estratègics del pla.

 

 

F

FUB
Fundació Universitària Balmes

 

FBG
Fundació Universitària del Bages

 

FESS
Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut

 

FPEEU
Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària

 

 

G

GAD (Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica)
Aplicatiu de Gestió Acadèmica i Docent

 

Grups d'Interès de l'SGIQ
Són aquells grups que mantenen algun interès ja sigui  pel resultat de les activitats descrites als procediments de l’SGIQ de la UVic-UCC, o de manera més general, per conèixer, i en la mesura que aquests els impliquen, com la institució s’organitza per assolir els seus objectius i com aquesta es manté en el cercle de la Millora Contínua.

 

I

Implantació
És el procés pel qual es reconeix la implantació de diversos estudis universitaris oficials aprovats en el marc de la Programació Universitària de Catalunya.

 

Indicador
És una expressió qualitativa o quantitativa de mesura de compliment d’uns objectius prèviament fixats, en relació als diferents criteris valorables per a un programa determinat.

 

ISC
Informe de seguiment de centre.

 

ISQ
Informe de seguiment de la Qualitat. Dins l’SGIQ de la UVic-UCC, aquests informes són la unitat que permet reflexionar de manera transversal sobre el desenvolupament de les titulacions oficials de grau i de màster que s’imparteixen a cada centre, segons un guió proposat prèviament. Els ISQ inclouen l’anàlisi i valoració dels punts forts i dels punts febles.

 

 

M

Marc VSMA
És el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA), on es  vinculen aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

 

Missió
És la raó de ser de la universitat, allò que en justifica la seva existència. Defineix la institució i la seva activitat (a què es dedica, a qui dedica la seva activitat i en què es diferencia).

 

Modificació de titulació
Dins el Marc VSMA s’estableix que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada títol oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic.

 

 

N

NOF
Normes de funcionament intern de la UVic- UCC.

 

Nova titulació
Titulacions emergents, reverificades o bé transformades.

 

 

O

Objectiu estratègic
És cada un dels fins que es considera necessari assolir per complir amb un eix estratègic.

 

Objectiu operatiu
És el que es defineix per la formalització i concreció d’un objectiu estratègic, proposant maneres de consecució, que són les accions.

 

Objectius de qualitat
Document on es relacionen els aspectes i les intencions a assolir amb el propòsit de millorar la institució, l’oferta formativa o la unitat que s’avalua en cada cas, com a conseqüència de l’aplicació de la política de qualitat definida.

 

Oficina de Doctorat

 

OTVOA (Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica)
Oficina Tècnica del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

 

 

P

PAS
Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Actua com a grup d’interès i també com a grup de participació a l’SGIQ de la institució .

 

PDI
Personal Docent i investigador de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Personal Docent i investigador de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Actua com a grup d’interès i també com a grup de participació a l’SGIQ de la institució.

 

PGU
Programa de Gestió Universitària

 

PIMPEU
És una aplicació web que permet a les universitats carregar la informació corresponent a les sol·licituds de nous estudis universitaris adaptats a l’EEES que preveuen oferir el curs n+1.

 

Pla de Millora de la Qualitat Docent

 

Pla de Millora de la Qualitat (PMQ)
Document que detalla de forma planificada i prioritzada, les actuacions que cal dur a terme a fi d'assolir les millores preteses.

 

Pla estratègic
És  una eina per la planificació estratègica i la mobilització dels recursos de tota institució, així com un marc de referència per la presa de decisions. Política de qualitat Document d’intencions globals i d’orientació de la universitat, en relació al compromís que assumeix amb la qualitat dels serveis que presta al conjunt dels grups d’interès.

 

POAT
Pla d'Orientació i Acció Tutorial

 

PUC
Programació Universitària de Catalunya. És l’instrument principal de planificació, coordinació i reordenació dels ensenyaments que ofereixen les universitats de Catalunya. Conté l’establiment dels fins a assolir durant un període plurianual, amb l’oferta consegüent de titulacions i de places, i la previsió dels mitjans materials i personals necessaris. És d’àmbit i abast  autonòmic.

 

 

Q

Quadre de comandament integral
És una eina de gestió que permet definir, implantar i fer el seguiment  a través d’uns indicadors, de l’estratègia de la institució.

 

Queixa
És una expressió de malcontentament que, normalment no es vehicula de manera formal. Quan un interessat manifesta una queixa no sempre n’espera una reparació.

 

 

R

Reclamació
És una queixa que es vehicula formalment a la instància pertinent per demanar la reparació d’una situació que l’interessat considera injusta o perjudicial als seus interessos.

 

RQC
Responsable de Qualitat del Centre

 

RQS
Responsable de Qualitat del Servei

 

RUCT
Registro de Universidades, Centros y Títulos

 

 

S

SC
Secretaria de Centre

 

Seguiment de titulació
És el procés dins el marc VSMA, a través del qual les agències d'avaluació de la qualitat fan un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar-ne l'acreditació.

 

SG
Secretaria General

 

SGIQ
Sistema de Gestió Interna de la Qualitat, és l’eina a través de la qual es normalitzen processos i procediments que descriuen l’activitat de la universitat, amb l’objectiu de facilitar-ne l’anàlisi i establir punts de millora.

 

SIGMA
Programa de Gestió Acadèmica

 

SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

 

SUC
Sistema Universitari Català

 

Suggeriment

És una proposta de millora que s'adreça a la consideració d'alguna persona o d'alguna instància per tal que sigui tinguda en compte o sigui incorporada en el funcionament ordinari.

 

 

T

TFG/M
Treball Fi de Grau/Màster

 

Titulació emergent
Nova titulació que no prové de cap altra programada a la universitat (UVic-UCC). Per tant, s’afegeix a l’oferta de la UVic-UCC.

 

Titulació reverificada
Nova titulació procedent d’una ja existent a la universitat (UVic-UCC), que es torna a presentar a verificació per reorientar-la o sol·licitar-ne modificacions importants com ara, una nova denominació, canvis en el pla d’estudis, formulació de competències, formulació de metodologies i activitats, etc.

 

 

U

 

UVic-UCC
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

 

 

V

Valors
Són les pautes (referents) principals que orienten el comportament de la institució.

 

Verificació de titulació
És el procés, dins el marc VSMA d’avaluació prèvia, al que es sotmeten les propostes de noves titulacions. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

 

Visió
Expressa allò que la UVic-UCC ambiciona a ser en un futur. És la imatge que pretén projectar, la tendència que pren el model actual d’universitat. Ha de ser coherent amb la Missió.

 

VOA
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

 

VP
Vicerectorat de Professorat

 

VRI
Vicerectorat de Relacions Internacionals

 

VRiTC
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Transferència de Coneixement

 

 

X

Xarxa universitària
Agrupació de qualsevol origen al sí de l’entorn universitari, amb el propòsit de liderar convenis de docència, projectes de cooperació pel desenvolupament, recerca o gestió universitària.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte