Skip to main content

Sistema de Gestió de la Qualitat

Marc del Sistema de Gestió de la Qualitat UVic-UCC

El Sistema de Gestió de la Qualitat (SGIQ) de la UVic-UCC es va dissenyar seguint les directrius establertes per l'agència de qualitat AQU dins del marc del programa AUDIT, programa alineat amb els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior (ESG). L'SGIQ pretén, a més, donar compliment als requisits exigits en la normativa legal vigent, on s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i l'acreditació institucional dels centres .

L'any 2010 la UVic-UCC va certificar el disseny de l'SGIQ, en el qual s'estableixen els processos i procediments per afavorir la millora contínua dels títols oficials i dels instruments que assegurin i garanteixin la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El sistema que es va dissenyar com un sistema d'abast institucional i comú a tota la Universitat, va anar evolucionant i adaptant-se al model federatiu de la Universitat. Actualment contempla una sèrie de processos i procediments transversals que s'apliquen a tota la UVic-UCC; altres transversals que s'apliquen a cadascuna de les fundacions, i altres d'aplicació en els respectius centres. D'aquesta forma, tant les fundacions com els centres, tenen independència en la gestió dels seus processos i procediments, i poden proposar aquells que considerin necessaris per les seves pròpies característiques, a més dels mínims proposats per la Universitat. Però, és impossible entendre el sistema sense la interrelació que s'estableix entre ells, atès que tots són necessaris per al correcte acompliment de les directrius marcades pel programa AUDIT i per complir amb el cercle de millora contínua que es proposa de la UVic-UCC.

El curs 2021-2022 un Comitè d'Avaluació Externa va avaluar la implantació dels elements transversals de l'SGIQ que s'apliquen a tots els centres de la UVic-UCC, i la Comissió d'Avaluació Institucional i Programes d'AQU Catalunya va emetre un informe favorable, amb data 15 de març de 2022.

Els resultats d'aquesta avaluació s'inclouen a la certificació de l'SGIQ de cada centre i s'avalua la manera com el centre incorpora els resultats dels processos transversals UVic-UCC en els propis de centre i com proposa millorar aquests processos transversals.

D'aquesta manera el model proposat per la UVic-UCC de Mapa de Processos de Centre, es configura com es pot veure en el diagrama següent:

Mapa

Processos transversals UVic-UCC

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte