Skip to main content

Revisions de l'SGIQ

El primer SGIQ de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, es va dissenyar l'any 2009 seguint les directrius del programa AUDIT d'AQU Catalunya.

El mateix any 2009, el disseny de l'SGIQ va ser avaluat positivament per AQU Catalunya.

Aquell primer SGIQ que donava cobertura als 5 centres del Campus Vic, va ser revisat per primer cop l'any 2012.

Revisió que va permetre incorporar-hi el marc VSMA i modificacions resultat dels primers anys d'implantació del sistema de garantia de la qualitat, i de les observacions que AQU havia anat apuntant en els diferents informes de seguiment emesos entre el 2010 i el 2012.

Aquesta revisió s'emmarcà en el moment de la federació entre la Fundació Universitària Blames i la Fundació Universitària del Bages que donà naixement a la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya.

El primer repte va ser fer possible un únic sistema de garantia de la qualitat que recollís les especificitats de cada un dels dos campus: Vic i Manresa, en un moment en que els dos SGIQ (el de la UVic i el de la UManresa), ja comptaven amb un recorregut consolidat, i la cultura de la qualitat ja era al sí de les dues institucions.

La tercera revisió del sistema, recull necessitats de la institució detectades ens els darrers anys, que principalment i de manera visible, es concreten en el desplegament de l'SGIQ de l'Escola de Doctorat.

Són també necessitats de la institució les derivades de la millora contínua; en aquest sentit, es tira endavant un projecte per a millorar l'accés a la informació del propi sistema.

En la revisió de l'SGIQ feta al llarg de 2019 s'ha avançat cap a la consolidació del model de gestió per processos, amb la particularitat que s'està orientant el sistema a un propera certificació. Aquesta quarta revisió ha coincidit amb l'establiment d'un Pla de Qualitat per la universitat a 2 i 5 anys (2019-21 i 2021-23) on s'han definit tres eixos estratègics de treball, dos dels quals impacten precisament en l'evolució i millora de l'SGIQ:

1. Transversalització i extensió de l’SGIQ i impuls a la cultura de la millora de la qualitat, a través del qual es pretén, en primera instància, harmonitzar els processos d’avaluació de la qualitat que es fan a totes les unitats i centres de la UVic-UCC i, a més, integrar-los tots i els seus instruments de mesura i anàlisi amb l’SGIQ. Però l’aspecte més transcendent inclòs en aquest eix de treball és el retorn del sistema a l’àmbit dels centres docents i l’impuls a tots els nivells la cultura de la millora de la qualitat dins de l’organització posant els informes de seguiment i els plans de millora en el nucli de la reflexió sobre la feina.

2. Acreditació institucional, que és un objectiu en sí mateix per als centres que complexin els requisits de nombre de titulacions acreditades i tenir certificada la implantació de l’SGIQ. Això permetrà que sigui la mateixa Universitat qui faci l’autoacreditació de la seva formació. Per assolir aquest objectiu cal preparar els processos (tant transversals com de centres) de l’SGIQ per a la certificació externa per part d’AQU. També cal organitzar els criteris i els procediments interns que regulin l’autoavaluació de titulacions. Així és que en aquest context, s'ha fet i es continuarà fent un treball de revisió contínua de l'SGIQ per donar resposta als objectius fixats en el Pla de Qualitat 2019-21.

Durant el curs 2020-21 s’ha fet la cinquena revisió del sistema de gestió de la qualitat. Aquesta revisió ha estat una continuació natural de les accions de millora que ja es van aplicar a la quarta revisió de l’SGIQ, en el sentit que la universitat i els seus centres segueixen avançant en el camí traçat en el Pla de Qualitat 2019-23 cap a l’obtenció de l’acreditació institucional. Destaca de la cinquena revisió el fet que s’ha consolidat el model del mapa de processos n. 5 dissenyat per treballar la doble vessant funcional: des del punt de vista dels serveis transversals en concordança amb l’aplicació de processos i procediments propis de cada centre

És especialment important el fet d’haver introduït, en el sistema, una nova visió i estructuració de la millora estratègica que fusiona els processos de seguiment de titulacions i el seguiment del propi sistema a través d’un sol mecanisme que es concreta en el Pla de Millora de la Qualitat del Centre. Això també és significatiu pel que fa a l’autonomia que van adquirint els centres docents quant a la gestió dels seus propis SGIQ.

A més, aquesta revisió, s’acompanya d’una difusió més intensiva del sistema de gestió de la qualitat, així com de les implicacions del treball per objectius i processos, en el sí de la comunitat universitària. En aquest sentit s’ha treballat un pla de comunicació de l’SGIQ pensat perquè, de manera periòdica, se’n pugui fer difusió a tots els nivells de la organització.

Tenint en compte els canvis introduïts al sistema de gestió de la qualitat, aprovats per la Comissió de Qualitat de la UVic-UCC el curs 2021/22, a partir d’ara el seguiment de l’SGIQ es fa a nivell de cada centre de la universitat.

A nivell de la universitat, s’implementa l’Informe anual de Gestió de la Qualitat UVic-UCC que contempla:

  • Els canvis substancials dels processos i procediments transversals, tant els d’abast UVic-UCC com els d’abast de les fundacions/centres adscrits. 
  • L'estat d’assoliment dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC.
  • Les accions de millora, si escau, per a l’assoliment dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC.
  • La revisió i seguiment de les accions del Pla de Qualitat, sempre que n'hi hagi un de vigent.

     

Es presenta a continuació l'Informe anual de Gestió de la Qualitat UVic-UCC que contempla:

  • L'estat d'assoliment dels objectius de la Política de Qualitat de la UVic-UCC.
  • Els canvis substancials dels processos i procediments transversals, tant els d'abast UVic-UCC com els d'abast de les fundacions.
  • La revisió i seguiment de les accions del Pla de Qualitat.
  • I les accions de millora que se'n deriven.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte