Skip to main content

Model de formació

Model Formatiu UVic-UCC

El model de formació de la UVic-UCC orienta la pràctica docent i el procés d'aprenentatge dels estudiants en els diferents nivells de l'educació superior (graus, màsters, doctorats i formació contínua) i en les diverses modalitats (presencial, semipresencial i online).

La missió i els valors de la UVic-UCC, definits en el seu Pla estratègic, inspiren el model de formació de la institució, que es basa en cinc principis generals:

 • L'estudiant com a centre i actor del seu aprenentatge
 • Professorat excel·lent en docència, rigorós i compromès
 • Relacions personals de caràcter educatiu
 • Valoració del coneixement, l'esforç, el treball personal i en equip
 • Tota la institució al servei de l'aprenentatge dels estudiants

En síntesi, el model de formació de la UVic-UCC garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels seus titulats amb aprenentatges personalitzats a través d'un acompanyament al llarg de tot l'itinerari formatiu que articula un veritable treball d'equip, tant dels docents com del conjunt de la comunitat universitària.

Objectius generals

 • Promoure el pensament crític
 • Consolidar les habilitats bàsiques per al treball en equip
 • Assolir competència comunicativa plurilingüe
 • Assolir competències informàtiques i informacionals

Metodologia

 • Ensenyament personalitzat. 
 • L'estudiant és el motor i el responsable últim del seu aprenentatge
 • Actualització del coneixement i qualitat docent relacionats amb la recerca
 • Acompanyament i guiatge de l'equip docent i del personal de serveisInternacionalització i plurilingüisme
 • Aprenentage per l'anàlisi de casos reals o simulats
 • Aprenentatge orientat a projectes que integrin el coneixement i les habilitats adquirides
 • Aprenentatge vinculat a la realitat per les pràctiques externes
 • Posada en pràctica dels coneixements amb la resolució d'exercicis i problemes
 • Integració de coneixements en treballs de síntesi i d'investigació (treball de fi de grau, treball de fi de màster, tesi doctoral, projectes d'innovació, articles de recerca)

Avaluació

 • De caràcter formatiu i continuat
 • Orientada a la millora dels processos d'aprenentatge
 • Orientada a la millora de la pràctica docent del professorat
 • Que sigui una veritable avaluació per a l'aprenentatge
 • Els criteris i les tècniques d'avaluació són públics i coneguts a priori

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte