Skip to main content

Facultats i centres

Estudiants al campus

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) està configurada per centres docents propis, que inclouen els resultants de la seva estructura federada, i per centres adscrits. 

Centres UVic-UCC

Els centres propis UVic-UCC, formats per facultats i escoles, són estructures per ordenar, organitzar, gestionar i coordinar els ensenyaments de caràcter oficial i propi, així com la recerca i la transferència de coneixement. Cada centre docent està integrat pels estudiants, el personal docent i investigador, i el personal d'administració i serveis.

Campus Vic (UVic)

Campus Manresa (UManresa)

Campus Medicina (UMedicina)

Campus Barcelona 

 

Centres adscrits

Els centres adscrits a la UVic-UCC són aquells centres d'educació superior que estan adscrits a la Universitat mitjançant un conveni i que poden impartir estudis que condueixin a obtenir títols oficials de la UVic-UCC. L'adscripció s'ha d'ajustar als requisits que estableixi la legislació nacional, estatal o internacional corresponent.

 

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte