Òrgans universitaris

Junta de Rectorat

La Junta de Rectorat és l'òrgan que assisteix el rector en les responsabilitats de govern i gestió de la Universitat. Juntament amb el rector, formen part de la Junta de Rectorat els vicerectors, la gerent, i el secretari general i adjunt per a les Relacions Institucionals i la Comunitat Universitària.

Consell de Govern

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern que estableix les línies estratègiques i de programació de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seva aplicació en els àmbits d’organització dels ensenyaments, recerca i transferència de coneixement, recursos humans i econòmics. El Consell de Govern de la Universitat i tots els seus membres actuen d’acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d’Organització i Funcionament.

Consell de Direcció

El Consell de Direcció de la Universitat és l'òrgan de govern col·legiat de la UVic-UCC pel que fa a les qüestions acadèmiques i econòmiques. El Consell de Direcció de la Universitat i tots els seus membres actuen d'acord amb les directrius del Patronat de la FUB i les Normes d'Organització i Funcionament.

Claustre

El Claustre és l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació acadèmica de la Universitat. Presidit pel rector, té com a objectiu principal assegurar la informació i la implicació del conjunt de membres de la Universitat en el seu procés de desenvolupament.

Consell d’Estudiants

El Consell d'Estudiants és l’òrgan de màxima representació dels estudiants. Treballa per millorar la qualitat d’estudis i serveis de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i vetlla pels drets i deures dels estudiants.

Síndic de Greuges

La Sindicatura de Greuges de la Universitat de Vic és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte