Skip to main content

Consell de Direcció

Consell de Direcció de la Universitat

El Consell de Direcció de la Universitat és l'òrgan col·legiat de reflexió estratègica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

Composició

  • El rector o rectora, que el presideix.
  • Els vicerectors i vicerectores.
  • El secretari o secretària general, que actua com a secretari del Consell.
  • Els degans o deganes de facultats i els directors o directores d'escoles. 
  • Assistiran a les reunions del Consell de Direcció, el gerent o gerenta de la UVic-UCC i el director o directora general de la FUBalmes.
  • La representació dels centres federats en el Consell de Direcció s’establirà en els respectius contractes federatius.
  • Quan ho requereixin els temes a tractar, el rector podrà convocar altres responsables de gestió de la Universitat i altres col·lectius.

Funcions

  • El Consell de Direcció tindrà delegades executivament les funcions del Consell de Govern de la UVic-UCC i, en general, les que són pròpies del seguiment ordinari i execució dels acords d’aquest òrgan.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte