Skip to main content

Claustre

Claustre d'Universitat

És l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació acadèmica de la Universitat. Presidit pel rector, té com a objectiu principal assegurar la informació i la implicació del conjunt de membres de la Universitat en el seu procés de desenvolupament.

Composició

 • El personal acadèmic amb dedicació total a la Universitat i amb una antiguitat mínima de tres anys.
 • Una representació del personal de serveis que asseguri la participació de tots els serveis i que, en nombre, signifiqui el 15% del total de claustrals.
 • Els membres del Consell de Direcció de la Universitat i dels Consells de Direcció dels centres docents i el directors/res dels instituts universitaris d’investigació.
 • Un màxim de 10 estudiants escollits de manera que assegurin la representació de tots els centres.
 • Els directors d'Eumo Editorial i d'Eumo-dc.
 • Les sessions del Claustre d’Universitat estaran obertes a tot el personal de la Universitat que desitgi assistir-hi, el qual, si no és claustral, tindrà veu, sense vot.

Funcions

 • Tractar els temes de l’ordre del dia, proposats pel rector i el Consell de Direcció de la Universitat, que tinguin relació amb les línies estratègiques i la marxa acadèmica de la Universitat.
 • Debatre sobre els projectes i objectius anuals de la Universitat.
 • Manifestar l’opinió sobre temes que afectin la Universitat i proposar iniciatives per tal d’assolir i/o millorar els objectius acadèmics i de recerca que la Universitat hagi promogut a curt i mitjà terminis.
 • Proposar al rector la creació de comissions per tractar temes que afectin el bon funcionament acadèmic de la Universitat.
 • Considerar i debatre les propostes que hagin estat formalment presentades.
 • Elegir els representants de la comunitat universitària al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
 • Pronunciar-se sobre les modificacions d’aquestes Normes d’Organització i Funcionament, abans de ser elevades al Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a la seva aprovació final.
 • Pronunciar-se sobre el programa que presenti el candidat/a a rector/a abans del seu nomenament.

Convocatòria

El Claustre d’Universitat es reunieix, de manera ordinària, una vegada cada curs acadèmic. De manera extraordinària, el Claustre d’Universitat pot ser convocat pel rector, pel president del Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya o, d’acord amb el que estableix el reglament del Claustre, per la comunitat universitària.

Claustre de centre

El Claustre de Centre és l’òrgan de debat i participació sobre les línies generals d’actuació acadèmica de cada facultat i escola de la UVic-UCC. Està presidit pel degà/ana o director/a i té com a objectiu principal assegurar la informació i la implicació del conjunt de membres del centre en el seu procés de desenvolupament.

Composició

El Claustre de Centre està format per personal acadèmic i personal de serveis vinculat al centre i per una representació dels estudiants, elegits pels mateixos estudiants. El reglament del centre establirà la participació de cadascun d’aquests col·lectius en nombre i condicions.

 • Tractar els temes de l’ordre del dia, establerts pel degà o director del centre.
 • Debatre sobre els projectes i objectius anuals del centre i de la Universitat.
 • Manifestar l’opinió sobre temes que afectin el centre i proposar iniciatives per tal d’assolir i/o millorar els objectius acadèmics i de recerca que el centre hagi promogut a curt i mitjà terminis.
 • Proposar al degà o director la creació de comissions per tractar temes que afectin el bon funcionament acadèmic del centre.
 • Considerar i, és el cas, aprovar les propostes de resolució que hagin estat formalment presentades.

Convocatòria

El Claustre de Centre es reuneix, de manera ordinària, una vegada cada curs acadèmic, convocat pel degà. De manera extraordinària, el Claustre de Centre pot ser convocat pel rector, el degà/ana o director/a, o bé prèvia sol·licitud d’una part significativa de la comunitat universitària del centre.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte