Skip to main content

Síndicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d'independència i autonomia d’acord amb el que estableixen les lleis d’ordenació dels ensenyaments superiors, els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes (FUB), les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la Universitat de Vic i el seu propi reglament.

Són funcions de la Sindicatura de Greuges

  • Rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat les persones que tinguin interès legítim per fer-ho.
  • Valorar les sol·licituds rebudes per admetre-les o no a tràmit i prioritzar les pròpies actuacions.
  • Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades.
  • Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informada de les decisions que, si escau, s’adoptin.
  • Presentar als òrgans de govern els suggeriments i les propostes d’actuació que cregui convenients, així com recomanacions a les unitats i serveis universitaris.
  • Actuar com a mitjancera o àrbitre en els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, proposant fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts ho sol·licitin de comú acord.
  • Presentar al Consell de Direcció de la Universitat un informe anual sobre el funcionament de la Sindicatura de Greuges de la Universitat.
  • Aquest informe serà publicat i donat a conèixer a tota la comunitat universitària.
  • Totes les altres funcions que la normativa vigent li atribueixi.

 

Alícia Casals Gelpí

Alícia Casals i Gelpí és enginyera industrial, doctora en Informàtica i catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha treballat sobre robòtica intel·ligent amb aplicacions mèdiques com a directora del programa de Robòtica de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i ha desenvolupat projectes i prototipus de sistemes robotitzats d'ajut per a discapacitats i per a intervencions quirúrgiques. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 2007 i en presideix de la seva Secció de Ciències i Tecnologia des de 2019. També  ha estat implicada en diversos congressos internacionals de robòtica experimental, essent vicepresidenta de la IEEE Robotics and Automation Society (2008-2009) i presidenta del Technical Committee on Biorobotics de la IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (2016-2017). Durant la seva trajectòria, ha rebut nombrosos premis i distincions, com el Premi Internacional de Barcelona en Ciència i Tecnologia (1992), el Premi Ciutat de Barcelona de Tecnologia (1996) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1998). Des del desembre de 2019 és la síndica de greuges de la UVic-UCC. El 2022 ha rebut la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats. 

Contacte: sindicatura.greuges@uvic.cat

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte